Logo_tanec
FARSKÝ JUNÁLES IV. ROČNÍK
2. júna 2019
Pozvanka_OZ_obrázok
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 26.6.2019
21. júna 2019
Pozvanka_OZ_obrázok

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

 

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

 

Program:

 1. Otvorenie: a) Určenie overovateľov zápisnice, b) Určenie zapisovateľa, c) Návrh programu rokovania OZ, d) Schválenie programu rokovania OZ.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Prerokovanie Záverečného účtu obce Ladomirová za rok 2018.
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.03.2019.
 5. Informácia o inventarizácii majetku obce.
 6. Informácia o nákladoch na rekonštrukciu KD.
 7. Informácia starostu obce o zaplatení úrokov z omeškania Daňovému úradu Svidník za roky 2015-2016.
 8. Schválenie dodatku k VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení v pôsobnosti obce Ladomirová.
 9. Žiadosť riaditeľky MŠ k zakúpeniu detských stolov a stoličiek.
 10. Žiadosť vedúcej Školskej jedálne na rekonštrukciu školskej jedálne a kúpu zariadení.
 11. Prerokovanie žiadosti „Pravoslávna cirkevná obe v Ladomirová“ na vybudovanie parkoviska pri Dome smútku.
 12. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie sály na tanečné zábavy.
 13. Diskusia.
 14. Záver.

 

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *