DANE
VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ
22. júla 2020
Amplion

OZNAM 23.07.2020

Obec Ladomirová, touto cestou vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY NEUHRADILI, aby si túto povinnosť splnili čím najskôr a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zaplatiť poplatky môžete v hotovosti na Obecnom úrade, alebo zaslaním na účet obce, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

V prípade, že si svoje záväzky voči obci v čo najkratšom čase nesplníte, obec ako správca dane si bude nárokovať výzvou na zaplatenie nedoplatku daní nielen úroky z omeškania, ale následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

 

OZNAM 29.06.2020

OZNAM 1

            Týmto vyzývame všetkých občanov žijúcich na rómskej osade, aby sa dôsledne starali o životné prostredie pri svojich príbytkoch. Minulý týždeň sme boli vyzvaný firmou FÚRA s.r.o., že ak nebude pri veľkoobjemových kontajneroch pri p. Haluškovi čisto, nie je možné sa k týmto kontajnerom dostať, čím nie je možné ich vyviezť. Obec tento rok už 3 krát zabezpečovala na vlastné náklady čistenie okolo kontajnerov.

            Týmto vyzývame občanov žijúcich na rómskej osade, aby do stredy neporiadok okolo kontajnerov vypratali, lebo inak nebudú kontajnery vyvezené. Obec už nebude na vlastné náklady likvidovať odpad občanov, ani prostredníctvom občanov pracujúcich na aktivačnej činnosti, ktorí sú nezodpovední a nie sú schopní odpad vyhodiť do kontajnera, ale hádžu ho na zem.

OZNAM 2

          Pri veľkom futbalovom ihrisku sa nachádza iba jeden veľkokapacitný kontajner. Vzhľadom k tomu, že občania netriedia komunálny odpad a do kontajnera hádžu betóny, drevá, biologicky rozložiteľný odpad, obec musela pristúpiť k zníženiu počtu kontajnerov pri ihrisku. Za mesiac máj obci prišla faktúra za vývoz veľkokapacitných kontajnerov 2200,- EUR, čo je pre obec neúnosné.

          Preto vyzývame občanov, aby do kontajnerov vyhadzovali iba skutočne taký odpad, ktoré sa nedá triediť. Inak obec pristúpi ku kroku, že veľkokapacitné kontajnery budú pre občanov prístupné iba dva krát do roka, a to na jarné a jesenné upratovanie.

OZNAM 25.06.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, týmto vyzýva obyvateľov, ktorí sa vrátia z iných krajín ako Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island Lichtenšajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, aby bezprostredne po návrate domov oznámili túto skutočnosť na RÚVZ vo Svidníku, tel. číslo: 054/7880026, 0547880031, alebo mailom sk.epidemiologia@uvzsr.sk bezodkladne zaslali e-mail na RÚVZ o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, dodržiavali izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku, po dobu izolácie v domácom prostredí sa izolácia nariaďuje aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

OZNAM 15.06.2020

         Na plote obecného cintorína je umiestnená tabuľa “Otváracie a zatváracie hodiny pre verejnosť”. Z dôvodu, že niektorí občania si myslia, že cintorín bude mimo uvedených hodín zatvorený, dávame následovné stanovisko: Otváracie a zatváracie hodiny pre verejnosť platia iba pre občanov, alebo firmy, ktoré chcú na cintoríne budovať, resp. rekonštruovať hrobové miesta. Pre nich je veľká brána zatvorená a je možné ju otvoriť iba v uvedenom čase a so súhlasom obecného úradu, pričom malá bránka je pre verejnosť otvorená 24 hod.

OZNAM 01.06.2020

         Obec Ladomirová týmto oznamuje občanom, že obec Ladomirová, spustila od 01.06.2020 aplikáciu pre Android a Apple, pod názvom “Moja obec”. Uvedená aplikácia je do konca roka 2020 pre obec Ladomirová zdarma. Ak ju bude obec využívať v plnej verzii aj v roku 2021, cena za jej využívanie bude 20,- EUR/mesiac. Aplikáciu “Moja obec” si môžete stiahnuť do mobilných telefónov buď prostredníctvom Google Play, resp. Obchod Play. Prostredníctvom uvedenej aplikácie, Vám budú chodiť PUSH správy od obce Ladomirová, pričom budete ihneď informovaní o dianí v obci.

OZNAM 05.05.2020

         Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová, týmto oznamuje občanom, že od zajtra 6.5.2020 dochádza k obnoveniu verejných bohoslužieb, za podmienok, ktoré boli dané štátom, a to:

 • rúško na tvári,
 • rozostupy 2 metre,
 • dezinfekcia rúk.

          Účasť na verejných bohoslužbách je však stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov.

          Liturgie začnú pre verejnosť zajtrajším dňom, a to nasledovne:

 • streda ráno o 8:00 hod.,
 • štvrtok a piatok poobede o 18:00 hod.,
 • sobota ráno o 8:00 hod.,
 • nedeľa ráno o 8:00 hod. pre seniorov starších ako 65 rokov
 • a 9:30 hod. pre ostatných.

OZNAM 04.05.2020

          Slovenská pošta a.s. týmto oznamuje občanom, že od dnes 04.05.2020 sú od 09:00 hod. do 11:00 hod. vyhradené hodiny iba pre vybavovanie seniorov starších ako 65 rokov. Prosíme Vás o dodržiavanie uvedeného nariadenia.

OZNAM 28.04.2020

            V sobotu štát s pomocou vojenských lekárov testoval 36 obyvateľov rómskej komunity na možnú prítomnosť infekcie SARS-Cov_2. Podľa dostupných informácií, ani jeden z občanov nebol pozitívne testovaný na vírus Covid-19.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým testovaným občanom, že boli trpezliví a zodpovedne pristupovali k testovaniu, aj napriek nepriaznivému počasiu.

Následne chceme poďakovať občanom, že dodržiavajú opatrenia a nariadenia súvisiace so zabránením šírenia vírusu Covid-19 a naďalej Vás vyzývame, aby ste pokračovali v uvedených opatreniach a neporušovali ich.

 OZNAM 23.04.2020

              Obec Ladomirová týmto oznamuje, že štát s pomocou vojenských lekárov v sobotu, bude testovať obyvateľov rómskej komunity na možnú prítomnosť infekcie SARS-Cov_2. Malo by sa jednať o ľudí, ktorí prišli domov zo zahraničia, ich rodinných príslušníkov, ale aj časť seniorov v komunite, ktorí sú najviac ohrození. Celkový počet testovaných bude predstavovať 36 občanov. 

            Asistentka podpory zdravia p. Ingrida Džurbanová, osloví občanov, ktorí budú testovaní a upresní čas a miesto testovania. Prosíme občanov o zodpovedný prístup a pokojný priebeh pri testovaní.

   OZNAM 15.04.2020

Výzva pre občanov

            Poľovnícky spolok Serninec spolu s Pozemkovým spoločenstvom Volšinec a Ščob, žiada občanov, aby pri návšteve lesa nezahadzovali v lese odpad, prípadne ak plastový odpad nájdu, nech ho v lese nenechávajú. Ak niekto nazbiera veľké množstvo odpadu, nech ho v plastových vreciach skoncentruje na prístupne miesto a upovedomí o tom Ing. Mariána Babeja, ktorý nazbieraný odpad z lesa odstráni. V posledných dňoch ľudia intenzívnejšie navštevovali okolitú prírodu a  je zarážajúce, koľko odpadu hlavne plastového sa v lese v súčasnosti nachádza.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v súčasnosti je v prírode čas rodenia mláďat, preto pri návšteve lesa so psom nepúšťajte psov na voľno  a nevstupujte hlboko do lesa.

OZNAM 07.04.2020

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu  obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty. Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020.

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Prosíme starostov o informovanie občanov pomocou všetkých dostupných informačných kanálov (miestny rozhlas, sociálne siete, SMS správy a iné komunikačné kanály). Prosíme o informovanie hlavne tých občanov, ktorí počas sviatkov musia navštevovať pracovisko (nemocnice, veľkí zamestnávatelia ktorí neprerušili výrobu a iné). Prosíme obyvateľov aby počas tohto obmedzenia dopravy boli vzájomne solidárni a využili zdieľanú individuálnu automobilovú dopravu v rámci mimoriadneho stavu. Vzájomná pomoc môže zmierniť negatívne dopady týchto opatrení, ktoré nemajú na kvalitu života pozitívny vplyv. K tomuto rozhodnutiu dochádza po zvážení všetkých rizík, ktoré súvisia s týmto opatrením, avšak tento postup bol vyhodnotený ako najvhodnejší.

Ďakujeme za spoluprácu a veríme v upokojenie a stabilizovanie aktuálnej situácie.

OZNAM 03.04.2020

Oznam 1

Na základe vyhlásenia Mimoriadnej situácie a nariadenia Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom, vyzývame občanov, aby dodržiavali povinnosť nosenia rúška. Policajný zbor Slovenskej republiky bude pravidelne zisťovať priestupky v oblasti nedodržiavania nariadenia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude následne za nenosenie rúšok ukladať pokuty.

Oznam 2

Obec Ladomirová opätovne upozorňuje obyvateľov obce, aby do veľkokapacitných kontajnerov nevyhadzovali odpad, ktorý sa dá triediť. Ak sa obyvatelia nezlepšia v triedení komunálneho odpadu, obec pristúpi k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

OZNAM 27.3.2020

Oznam 1

          Obec Ladomirová vykonala 26.03.2020 kontrolu čistoty v obci, a to hlavne na verejných priestranstvách, ale v extraviláne obce. Najprv chceme poďakovať občanom obce, že dbajú na poriadok, a to najmä pri svojich rodinných domoch a starajú sa o čisté životné prostredie.

          Veľkým sklamaním je neporiadok na rómskej osade. Týmto vyzývame všetkých občanov žijúcich na rómskej osade, aby si upratali okolie pri svojich obydliach, dbali na čistotu a poriadok a nečakali na to, že niekto za nich ten neporiadok poupratuje.

          Nie je povinnosťou ani kompetenciou obce udržiavanie poriadku pri rodinných domoch a súkromných pozemkoch. Každý občan musí udržiavať svoje vlastníctvo v takom stave, aby nespôsoboval škodu nielen ostatným občanom, ale ani životnému prostrediu.

          Veríme, že do najbližšej kontroly čistoty v obci bude všade poriadok, a tým sa ešte viac zlepší naše životné prostredie.

Oznam 2

            Obec Ladomirová opätovne vyzýva všetkých občanov, aby dôkladnejšie triedili komunálny odpad a nevyhadzovali do komunálneho odpadu  odpad, ktorý tam nepatrí. Ak niekomu chýbajú vrecia na triedený komunálny odpad, nech kontaktuje obecný úrad, ktorí tieto vrecia občanom doručí.

            OZNAM 24.3.2020

Oznam 1

          Obec Ladomirová sa chce opätovne poďakovať občanom, že dodržujú všetky opatrenia spojené so šírením koronavírusu. Následne Vás týmto žiadame, aby ste sa čím najviac zdržiavali v domácom prostredí, aby sa nám podarilo zamedziť nákaze v našej obci.

          Z dôvodu nedostatok rúšok na celom území Slovensku, chceme týmto  požiadať občanov, ktorí si doma šijú rúška, aby pomohli svojim susedom a iným osobám pri zabezpečení rúšok vo svojom okolí, pre svoje rodiny, pre svojich susedov.

         Obec dala vyrobiť 200 ks rúšok, ktoré budú v najbližších dňoch rozdané seniorom nad 62 rokov a ktoré si seniori nájdu vo svojich poštových schránkach.

Oznam 2

            Na základe výzvy Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Svidník, Vás týmto žiadame, aby ste nevypaľovali žiadne kroviny, ani trávnaté porasty, z dôvodu zamedzenia vzniku požiarov, ktoré môžu urobiť veľké škody nielen na majetku občanov, ale aj na životnom prostredí.

Oznam 3

            Obec Ladomirová sa stretáva s ďalším problémom, a to prehrabovanie sa občanov vo veľkokapacitných kontajneroch. Týmto vyzývame občanov, aby sa neprehrábavali vo veľkokapacitných kontajneroch, nevyberali z nich žiadne veci, a to hlavne z dôvodu hygieny a nerozširovania ďalších nákaz z tým spojených. Preto žiadame občanov, keď uvidia, že sa niekto prehrabáva v kontajneroch, aby automaticky volali políciu na číslo 158.

Oznam 4

            SAD Humenné a.s., Vám týmto oznamuje, že aktuálny cestovný poriadok, prispôsobený mimoriadnemu stavu vyhlásenému Ústredným krízovým štábom SR, nájdete na internetovej stránke SAD Humenné – www.sadhe.sk, platný od 23.03.2020.

OZNAM 20.3.2020

Oznam 1

          Obec Ladomirová povolila uskladňovanie biologicky rozložiteľného odpadu pri rieke Ladomirka, smerom k p. Zápotockej. Občania obce si z uvedenej skládky urobili nelegálnu skládku komunálneho odpadu. Dobrovoľníci z obce túto skládku vyčistili a neporiadok bol vyvezený do kontajneroch. Týmto vyzývame občanov, aby si z obce nerobili smetisko. Ak ešte raz dôjde k znečisteniu uvedenej skládky komunálnym odpadom, obec pristúpi k jej zatvoreniu.

Oznam 2

            Obec Ladomirová opätovne vyzýva občanov, aby dôkladnejšie triedili komunálny odpad. V komunálnom odpade, ale aj vo veľkokapacitných kontajneroch sa nachádza odpad, ktorý tam nemá byť. Ak v priebehu roka 2020 nedôjde k výraznému zlepšeniu triedenia komunálneho odpadu, obec pristúpi k rapídnemu zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.

Oznam 3

            Obec Ladomirová opätovne vyzýva občanov v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu so zabezpečením zníženia rizika šírenia koronavírusu, aby sa nezdružovali a zdržiavali sa v domácom prostredí. Ďalej vyzývame tých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali 14dňovú karanténu. V obci ešte nebol nakazený žiaden a dúfame, že dodržiavaním všetkých opatrení to takto aj zostane.

 

OZNAM 17.3.2020

Oznam 1

Obec Ladomirová sa týmto chce poďakovať občanom, že dodržujú všetky opatrenia spojené so šírením koronavírusu. Veríme, že spoločnými silami a hlavne zodpovedným prístupom sa nám podarí zamedziť nákaze v našej obci.

Z dôvodu nedostatok rúšok na celom Slovensku, chceme týmto  požiadať občanov, ktorí si doma šijú rúška, aby pomohli svojim susedom a iným osobám pri zabezpečení rúšok vo svojom okolí, pre svoje rodiny, pre svojich susedov.

            Včera bol potvrdený vírus u jednej osoby v obci Kapišová. Týmto opätovne vyzývame občanov, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a neprichádzali do kontaktu s inými ľuďmi.

Oznam 2

Zajtra, t. j. 18.03.2020 sa budú vyplácať dávky v hmotnej núdzi. Vyzývame občanov, ktorých sa to týka, aby  boli disciplinovaný,  po dávky chodili priebežne a nie všetci naraz ihneď ráno. Do prevádzky pošty vstupujte po jednom a z rúškami, resp. šálmi, nákrčními alebo inou ochranou na tvári. Nezdržiavajte sa v suteréne, ale vonku. Pracovníci obecného úradu budú od rána  usmerňovať občanov, ako sa majú správať.

Slovenská pošta Vás týmto upozorňuje, že dávky sa vyplácajú od 18.03. do 27.03.2020.

OZNAM 11.3.2020

Oznam 1

         Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 1. zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 2. povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 3. zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení,
 4. zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 5. obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 6. zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 7. zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 8. obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 9. obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 10. naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
 11. zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 12. hotely a reštaurácie budú otvorené.

          Na základe uvedeného, žiadame všetkých občanov obce, aby dodržiavali uvedené opatrenia, aby neohrozili svoje zdravie, ale hlavne zdravie nás všetkých.

Oznam 2

            V čase od 16.03.2020 do 27.03.2020 budú uzatvorené všetky školy a školské zariadenia. Preto žiadame rodičov, aby dohliadli na svoje deti, ktoré sa nemajú túlať po obci, ale majú byť doma v domácom prostredí, resp. v okolí svojho domu. Ak bude zo strany detí dochádzať v obci k výtržnostiam, alebo iným nežiaducim javom, žiadame občanov, aby automaticky volali políciu na telefónne číslo 158.

Oznam 3

           Za posledný mesiac došlo v obci Ladomirová k niekoľkým prípadom ničenia obecného majetku, ale aj k znečisťovaniu životného prostredia. Opätovne občania vytvárajú nelegálne skládky, a to hlavne  pri veľkom futbalovom ihrisku, kde namiesto bioodpadu vysypujú komunálny odpad. Podobne to je aj pri rómskej osade, kde v posledných dňoch deti podpaľujú pneumatiky, čím nielen znečisťujú životné prostredie, ale aj znehodnocujú naše ovzdušie.

            Preto vyzývame občanov, aby neznečisťovali naše životné prostredie, dávali pozor na svoje deti, ktoré ničia obecný majetok a správali sa voči nášmu okoliu zodpovedne. Ničenie obecného majetku už v súčasnosti vyšetruje polícia, ktorá už má páchateľov. Ak bude trvať aj znečisťovanie životného prostredia, obec pristúpi k ráznejším opatreniam.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *