Starosta obce bude priebežne zverejňovať problémy z praxe, z ktorými sa stretáva.

JANUÁR 2019 /

 • Obec Ladomirová obdržala rozhodnutie z Daňového úradu, pobočka Svidník o vyrúbení úrokov z omeškania za rok 2014 za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia  za zdaňovacie obdobie 2014 vo výške 948,30,-EUR. Po konzultácií s Daňovým úradom, pobočka Svidník, obci Ladomirová budú doručené rozhodnutia o vyrúbení úrokov z omeškania ešte za rok 2015 a 2016. Takže obec stále platí značné finančné prostriedky za nezodpovedné riadenie obce z minulosti.

NOVEMBER 2018 /

 • Dňa 15.11.2018 sme prevzali Protokol o výsledku kontroly “Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu”. Protokol nájdete v záložke “ODPADY-TRIEDENIE ODPADU-INFORMÁCIE, ale aj TU: NKU_protokol_kontroly_Komunalny_zber-ObcU_LA. Veľmi závažné boli zistenia, že “Náklady na komunálny odpad vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia 2015-2017, prevyšovali výnosy z miestneho poplatku (Čiže obec dopláca za komunálny odpad, ktorý vyprodukujú občania). Ročný predpis miestneho poplatku za komunálny odpad pokrýval v roku 2017 len 45,66 % skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom. Obec každoročne dopláca zo svojho rozpočtu za oblasť nakladania s komunálnymi odpadmi, a to v roku 2015 celkom 5 072,11,- EUR, v roku 2016 celkom 5 886,59,- EUR a v roku 2017 až 11 654,08,- EUR”. Ďalej v protokole sú uvedené ďalšie závažné zistenia, pričom odporúčam občanom, aby si uvedený protokol prečítali. 

OBEC ZVYŠOVALA MINULÝ ROK DAŇ ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU Z 8,- EUR NA 10,- EUR. OBEC BY NEMALA PLATIŤ ZA KOMUNÁLNY ODPAD, KTORÝ VYPRODUKUJÚ OBČANIA. PRETO SA PRAVDEPODOBNE BUDÚ ZVYŠOVAŤ DANE ZA KOMUNÁLNY ODPAD A BUDÚ SA PRIJÍMAŤ TAKÉ OPATRENIA, KTORÉ ZNÍŽIA NÁKLADY OBCE SÚVISIACE S KOMUNÁLNYM ODPADOM.

OKTÓBER 2018 /

 • VÝZVA: Tento problém sa týka mňa ako osoby, ale nepriamo aj obce, pretože som starostom obce, a preto Vás aj ako starosta obce žiadam o pomoc. Posledné týždne jedna osoba ukazuje občanom sfalšované doklady o tom, že ma obžaloval prokurátor za fiktívne faktúry, resp. že som spreneveril  cca. 150 tis. EUR z obce. Týmto chcem požiadať občanov, ak sa im takéto listiny dostanú do rúk, resp. Vám ich niekto osobne ukázal, resp. ich ešte len ukáže, prosím vezmite si tieto listiny a automaticky volajte políciu na číslo 158, pretože ide o falzifikáty a jedná sa o trestný čin falšovania úradných listín. Tí, čo už takéto listiny videli a niekto im ich už ukázal, prosím neváhajte a kontaktujte ma, aby sme zabránili takýmto ľuďom páchať ďalšie trestné činy. ĎAKUJEM!

SEPTEMBER 2018 /

 • Slovenská agentúra životného prostredia vykonala kontrolu výsadby 877 ks drevín, ktoré obec mala vysadiť v rámci nápravných opatrení do 31.08.2018, v rámci projektu Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Pri kontrole bolo zistené, že 60 ks drevín bolo vytrhaných, ale boli na mieste a ďalších 40 ks drevín bolo taktiež vytrhaných, ale na mieste sa nenašli. Bolo zničených cca. 100 ks drevín, ktoré bude musieť obec objednať a vysadiť, a to v čo najkratšom termíne.

JE MI ĽÚTO, ŽE MÁME V OBCI “ŠKODCOV”, KTORÍ ASI NECHÁPU, ŽE SVOJIMI SKUTKAMI ROBIA ŠKODU OBCI. PRETO ICH CHCEM POPÝTAŤ, NECH SA NAD SEBOU ZAMYSLIA, LEBO FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA NÁHRADNÚ VÝSADBU IDÚ Z OBECNEJ KASY, PRIČOM MOHLI BY BYŤ POUŽITÉ NA SKRÁŠLENIE OBCE!

 • Dňa 13.09.2018 došlo k úmyselnému podpáleniu komunálneho odpadu pri veľkom ihrisku. Prvý požiar, ktorý bol pravdepodobne založený o 8:30 hod., sme zlikvidovali vlastnými silami. Po zlikvidovaní požiaru, asi o hodinu neskôr  nás kontaktoval Okresný úrad vo Svidníku, odbor životného prostredia, že na príkaz starostu obce bol podpálený veľkokapacitný kontajner komunálneho odpadu. Po telefonickom oznámení, že bol podpálený veľkokapacitný kontajner komunálneho odpadu, následne opätovne prebehla obhliadka kontajnerov, pričom jeden kontajner nehorel, iba tlel. Po jeho rozhorení sme na jeho uhasenie už museli volať Hasičský zbor zo Svidníka. Zaujímavé na tom všetkom je, že niekto musel podpáliť kontajner a následne ohlásil jeho podpálenie. Je veľkým šťastím, že po ohlásení nás ihneď pracovníci životného prostredia kontaktovali, čím sa predišlo zničeniu veľkokapacitného kontajnera a aj životného prostredia. 

TAKŽE V OBCI MÁME ĽUDÍ, KTORÝM NA OBCI NEZÁLEŽÍ A PODOBNE AKO TO BOLO MINULÝ ROK, TAK AJ TENTO ROK SA STRETÁVAME S TAKZVANÝMI “ŠKODCAMI”, ktorí majú za úlohu obci škodiť. PRETO VYZÝVAM VŠETKÝCH OBČANOV, ABY PRI KAŽDOM, AJ NAJMENŠOM PODOZRENÍ, ŽE NIEKTO KONÁ NEKALO, VOLALI STAROSTU OBCE, RESP. ZAMESTNANCOV OBCE, ABY SA PREDIŠLO ŠKODÁM NA MAJETKU, AKO TENTO RAZ. ĎAKUJEM!

AUGUST 2018 /

 • V posledných týždňoch sa počet sťažujúcich občanov na rušenie nočného pokoja, krádeže a podobne zvýšil niekoľko násobne. Po dohode s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky vyzývame občanov, aby akúkoľvek krádež, či už ovocia, finančných prostriedkov, rušenie nočného kľudu a pod. ihneď nahlásili na číslo 158. Obec nemá v súčasnosti žiadne “páky” na to, aby zabránila zvyšovaniu týchto sociálno-patologických javov. Ak občania budú častejšie volať na Policajný zbor, tí, ktorí kradnú, resp. rušia nočný kľud a pod.  budú za to potrestaní, čím sa zabezpečí to, že sa tieto skutky nebudú ďalej konať. PRETO EŠTE RAZ VYZÝVAM OBČANOV, ABY PRI AKÝCHKOĽVEK NÁZNAKOV PORUŠOVANIA ZÁKONA VOLALI POLÍCIU NA ČÍSLO 158. ĎAKUJEM!

 

 • V súčasnosti je veľkým problémom to, že Technické služby mesta Svidník obci Ladomirová nevedia zabezpečiť vývoz veľkokapacitných kontajnerov načas. To sa už stalo niekoľký krát od začiatku roka. Po doručení objednávky na vývoz veľkokapacitných kontajnerov z obce Ladomirová, trvá vývoz týchto kontajnerov Technickým službám mesta Svidník minimálne 2 týždne. Za túto dobu sú kontajnery preplnené a pri nich je neskutočný neporiadok. PODOTÝKAM, ŽE TO NIE JE CHYBA OBCE, ALE FIRMY, KTORÁ NEDOKÁŽE ZABEZPEČIŤ ICH VÝVOZ NAČAS. V súčasnosti obec je v jednaní o vývoz veľkokapacitných kontajnerov s novou firmou. Dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť, aby tieto kontajnery boli vyvážané po nahlásení objednávky max. do 4 dní, čím by sa mala zabezpečiť väčšia čistota pri nich. ĎAKUJEM ZA TRPEZLIVOSŤ!

Obec Ladomirová opäť riešiť staré “hriechy”!

 • Dňa 27.08.2018 sme obdržali z Daňového úradu Prešov, pobočka Svidník ďalších 8 rozhodnutí, ktorými obci boli vyrúbené úroky z omeškania za neodvedenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činností za rok 2014 v sume 443,80,- EUR. Čiže obec musí spolu vyplatiť Daňovému úradu úroky z omeškania vo výške 1133,70,- EUR!
 • Dňa 23.08.2018 obec poštovou zásielkou prijala ďalší anonym – TU: ANONYM_08_2018.  Ja ako starosta obce, sa budem samozrejme uvedeným anonymom zaoberať, pričom práve od p. Olčáka sme mali niekoľko sťažností nielen na rušenie nočného kľudu neprispôsobivými deťmi, ale aj na rýchlu jazdu vodičov, ktorí jazdia veľkou rýchlosťou popri bytovke. Následne aj na základe jeho podnetu, obec zakúpila spomaľovač jazdy, ktorý v najbližšej dobe bude na ceste osadený.
 • Dňa 20.08.2018 sme obdržali z Daňového úradu Prešov, pobočka Svidník 10 rozhodnutí, ktorými obci boli vyrúbené úroky z omeškania za neodvedenie vybraných preddavkov na daň, z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2015. Úroky boli vyrúbené v celkovej výške 689,90,- EUR. Takže obec prichádza opätovne o ďalšie finančné zdroje!

 • V zmysle kontroly Slovenskej agentúry životného prostredia k projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová”, obec mala vysadiť 1500 ks drevín. Kontrolou bolo zistené, že ich bolo vysadených 623 ks. Obec zakúpila chýbajúcich 877 ks drevín v hodnote cca. 6 000,- EUR a začala s ich výsadbou. Obec prišla o ďalšie VEĽKÉ finančné prostriedky, ktoré mohli byť investované do obce!

VYJADRENIE:  UŽ 2 ROKY RIEŠIM PROBLÉMY, KTORÉ BÝVALÝ STAROSTA OBCE AJ Z URČITÝMI ĽUĎMI SPÔSOBIL. UŽ BOLO PORIEŠENÝCH NESKUTOČNE VEĽA PROBLÉMOV A ZAPLATENÝCH NESKUTOČNE VEĽA DLHOV, KTORÉ NÁM ZANECHALI. AJ PO 2 ROKOCH SA OBJAVUJÚ STARÉ “HRIECHY”, KTORÉ MUSÍME PLATIŤ NA ÚKOR TOHO, ABY PENIAZE IŠLI NA ROZVOJ OBCE!

JÚL 2018 /

 • Dňa 30.07.2018 obec obdržala list z Prezídia policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Národná protikorupčná jednotka, a to vo veci poskytnutia správy a súvisiacich listinných dokladov týkajúcich sa prípravy a realizácie projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová”. Obec Ladomirová nedávala žiadne podnety k prevereniu uvedeného projektu, čiže neviem za akým účelom si NAKA žiada uvedený projekt. Projekt sa týkal výstavby potoka od rómskej osady a bol v hodnote cca. 900 tis. EUR.
 • Koncom roka 2017 si Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku vyžiadalo účtovníctvo obce Ladomirová. Dňa 19.07.2018 obec obdržala z Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku “Upovedomenie o vznesení obvinenia“. V uvedenom liste sa uvádza “Na základe vypracovaného znaleckého posudku, ktorý vypracoval znalec z odboru ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo, ako aj ostatného spisového materiálu dňa 13.07.2018, podľa § 206, ods. 1, Trestného poriadku bolo vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237, ods. 1,  ods. 3, písm. a) Trestného zákona.”
 • DRUHÉ ANONYMNÉ PODANIE: Druhé anonymné podanie nám prišlo 2.7.2018 a týka sa parkovania kamiónov pri obchode, ktorý prevádzkuje p. Drozd. Anonym si môžete prečítať TU: ANONYM_02_07_2018.

VYJADRENIE: Opäť chcem popýtať anonymného pisateľa, aby sa radšej zastavil na obecnom úrade, ak má nejaký problém, resp. sťažnosť a nie vypisoval anonymné podania! Aj tieto anonymi nám poukazujú na to, že niektorí občania Ladomirovej sa budú radšej skrývať a písať anonymi, akoby riešili problémy, resp. na problémy poukazovali ako občania a nie anonymní pisatelia. Ale bližšie k uvedenému anonymu. Vzhľadom k tomu, že pri uvedenom obchode stojí denne niekoľko kamiónov, pretože obchod sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu, je mi ťažko identifikovať parkovanie bieleho, resp. červeného kamióna. Ak máte ich značky, resp. fotky, ktoré by dokazovali parkovanie uvedených kamiónov, prosím, zastavte sa na obecnom úrade, aby sme vedeli, komu tieto autá patria. Na základe toho, môžeme identifikovať vlastníkov kamiónov a upozorniť ich na túto skutočnosť. Tuším ešte za bývalého starostu obce bolo prijaté VZN, ktoré sa týka využívania obecných pozemkov na parkovanie. Takže na základe identifikácie týchto áut, je možné následne žiadať od vlastníkov kamiónov náhradu za využívanie obecných komunikácii. ĎALEJ SI VYPROSUJEM, ABY STE NIELEN MŇA, ALE AJ ZAMESTNANCOV OBCE URÁŽALI, ŽE NÁS NIEKTO PODPLÁCA, RESP. ŽE BERIEME ÚPLATKY! Vaše vyjadrenie beriem ako bezcharakterné obvinenie, ktorého cieľom je pošpiniť nielen moje meno, ale aj zamestnancov obce! 

 • A MÁME TU ĎALŠIE ANONYMNÉ PODANIE:. Prvé podanie bolo anonymne odoslané na Krajský úrad životného prostredia v Prešove, a to v nasledujúcom texte: Text: Dobry den nakolko opakovanim stažnostiam a opakovaným vyzvam  na vičistenie potoka v obci ladomirova je potok ktory bol financovani europskou uniou stale v katastrofalnom stave.Je tam bordel spina nanosi blata stare pračky a ini bordel.Nakolko starosta obce ladomirova Vladislav Cuper zamestnava štiroch ciganov ktory beru plat za ničnerobenie žiadame o napravu tochto problemu inač sme ochotní postupit s timto problemom višie  Dakujem s pozdravom L.K

VYJADRENIE: Potok, ktorý stál 900 000,- EUR sme čistili od neporiadku tento rok už 4 krát. Posledný krát to bolo na začiatku mesiaca júl 2018, a to aj na základe uvedeného podnetu. Tento potok je pravidelne zaplavený odpadkami, a to z dôvodu, že sa priamo v ňom, resp. jeho blízkosti sa nachádzajú 2 nelegálne skládky, ktoré boli nahlásené na Okresný úrad, odbor životného prostredia, a ktoré v súčasnosti vyšetruje Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku, o čom sme dostali aj upovedomenie o začatí trestného stíhania. Pri veľkom daždi je všetok neporiadok nachádzajúci sa na týchto skládkach, ktoré sú v rómskej osade splavovaný po potoku za 900 000,- EUR, ktorý je už zanesený bahnom, zarastený a pod. Obec pravidelne čistí od neporiadku tento potok za 900 000,- EUR, ale na to, aby sa vyčistili aj nánosy bahna a blata zatiaľ obec nemá. POPÝTAM AJ UVEDENÝ ANONYM, ABY RADŠEJ NAVŠTÍVIL OSOBNE MŇA – STAROSTU OBCE AJ OHĽADOM UVEDENEJ VECI, AKO MÁ PÍSAŤ ANONYMI. PODOTÝKAM, ŽE K DNEŠNÉMU DŇU ZA MNOU OSOBNE NEBOL ŽIADEN OBČAN OBCE OHĽADOM ČISTENIA POTOKA!

JÚN 2018 /

 • Na základe sťažnosti občanov, bolo zistené, že dlažba na cintoríne bola vybraná a použitá na podstavec náhrobného pomníka. Preto sme sa rozhodli, že chodník po dlhých rokoch dostaviame. Preto chceme požiadať občanov o trpezlivosť, pretože všetko sa naraz nedá urobiť. Ďakujeme.
 • Obec rekonštruovala na základe požiadavky, ale aj zamestnancov pošty prevádzku Slovenskej pošty a.s. v Ladomirovej. Obec rekonštruovala uvedené priestory na základe projektu, ktorý Slovenská pošta a.s. obci doručila. Dôvody rekonštrukcie boli hlavne tie, aby sa zefektívnili, vynovili priestory poštovej prevádzky, aby poštová prevádzka mala umývadlo s vodou a odpadom a aby sa  zabezpečilo, aby v pošte nedochádzalo k úniku tepla, pretože vedúca pošty hlavne v zimných mesiacoch sa sťažovala na zimu. Taktiež to bol dôvod aj ten, že obec má záujem naďalej zefektívňovať priestory obecného úradu, dávať ich do nájmu súkromným osobám, aby sa tieto priestory vynovili a zefektívnili. Obec dostala prvé sťažnosti na prevádzku pošty, že je malá a hlavne, že  klient, ktorý si preberá listové zásielky, resp. peniaze, nemá žiadne súkromie, pretože za ním stoja ďalší ľudia. Preto obec podala sťažnosť na Slovenskú poštu a.s., aby vytvorila tkzv. osobnú zónu pre klientov, aby pri preberaní zásielok nedochádzalo k narušeniu súkromia. Ja ako starosta obce navštevuje poštu denno-denne, pričom som sa nestretol so situáciou, aby mi niekto narúšal osobnú zónu pri preberaní listových zásielok. Ale aj napriek tomu, máme záujem vyjsť občanom v ústrety.
 • Pri pošte na prízemí sú toalety. Tieto začínajú byť nebezpečné, pretože dlažba pod toaletami klesá, na toalete praskajú múry a niektoré majú tendenciu spadnúť. Preto obec musí pristúpiť k demolácii uvedených toaliet, pretože nie je možné kvôli bezpečnosti tieto toalety prevádzkovať. Všetky priečky sa musia vybúrať, pričom z toaliet má záujem firma ESKLASE s.r.o. Beňadikovce, ktorá v mesiaci júl chce otvoriť kaviareň, urobiť z týchto priestorov sklad, resp. po čase prevádzku na výrobu pizze. Po uvedenej rekonštrukcii má obec záujem rozšíriť prevádzku pošty aj o chodbu, aby klienti mali dostatok priestranstva a osobnej zóny pri návšteve pošty.
 • Po demolácii toaliet chce obec pristúpiť k prepojenie vonkajších toaliet, ktoré sú pre turistov z obecným úradom. V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii a povoleniu upraviť toalety, z dôvodu, že tieto boli vybudované v rámci projektu Regenerácia obce Ladomirová, pričom od roku 2017 po dobu 5 rokov, bez súhlasu ministerstva obec nemôže na uvedených toaletách robiť žiadne úpravy. Verím, že súhlas dostaneme a konečne budú na obecnom úrade toalety na úrovni.
 • Obec dostala sťažnosti k autobusovej zastávke pri rómskej osade, že tam nie je lavička. Lavička bola demontovaná, z dôvodu, že bola stará, železa popraskané a hlavne bola nebezpečná. Lavičku mal opraviť stolár, ktorý sa na to podujal. Po cca. 2 týždňoch nám bolo oznámené, že z dôvodu veľkej pracovnej vyťaženosti, nie je možné zo strany stolára sa pustiť do jej opravy.  Následne lavička bola prenesená na Základnú školu, kde ju mal opraviť školník.  Následne po konzultácii sme sa rozhodli objednať novú, krajšiu a bezpečnejšiu lavičku. Už prešiel mesiac a urgovali sme výrobcu, kedy lavičku dodá. Dostali sme odpoveď, že v najbližšej dobe. Takže čakáme, kedy bude lavička hotová a konečne ju na autobusovú zastávku umiestnime. Následne týmto chceme poďakovať p. Martinovi Zribkovi, ktorý sponzorsky doniesol dosky na lavičku zadarmo.
 • Pán Drotár, ktorý býva pri Základnej škole sa sťažoval, prečo neopravujeme betónový plot zo spodnej strany jeho domu. Oboznámili sme ho, že obec nemá na ďalšiu rekonštrukciu oplotenia finančné prostriedky, pričom oplotenie pri Základnej škole obec spláca v mesačných splátkach.
 • Z priestranstva, ktoré sa vytvorilo pri rekonštrukcii oplotenia pri Základnej škole, obec chce vytvoriť park, kde by si mohli občania obce posedieť, porozprávať, stretnúť sa a pod. Aj tu občania mali sťažnosti, že park nechcú, aby tam nevysedávali občania rómskej národnosti. Len chcem podotknúť, že obec skutočne nemá žiadne priestranstvo napr. pre mamičky s deťmi, kde by si mohli mamičky oddýchnuť, porozprávať sa a deti v ich blízkosti sa pohrať. Obec sa zapojila do grantu, ktorý realizuje Vysoká škola ekonomická Košice, pričom je tu možnosť, že obec získa na nákup lavičiek a pod. grand vo výške cca. 1000,- EUR.

MÁJ 2018 /

 • DANE: V súčasnosti sa roznášajú rozhodnutia o vyrúbení daní na rok 2018. Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. zasadnutí dňa 08.12.2017 schválilo “VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová“. Vzhľadom na skutočnosť, že obec minulý rok bola stále v nútenej správe, v zmysle zákona mala povinnosť zvyšovať dane. Preto sa OZ rozhodlo zvýšiť daň z pozemkov za ornú pôdu o 0,15 % a ostatných pozemkov o 0,05 %. Ďalej sa zvyšovala daň za miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady z 8,- EUR za osobu / rok,  na 10,- EUR za osobu / rok. Starosta obce navrhoval zvýšenie až na 12,- EUR za osobu / rok, a to z dôvodu, že obec v roku 2017 doplácala za vývoz komunálneho odpadu zo svojho rozpočtu viac ako 4 tis. EUR. Niektorí občania sa boli sťažovať, prečo sa opätovne zvyšovali dane. Po prvé: dane schvaľuje obecné zastupiteľstvo a nie starosta obce! Týmto upovedomujem občanov, ak sa chcú sťažovať, nech oslovia poslancov obecného zastupiteľstva a nie starostu obce. Starosta obce dane nezvyšuje, iba podáva návrhy. Po druhé: Podľa mňa, ako starostu obce, obec nemá čo doplácať zo svojho rozpočtu na náklady, ktoré vznikajú z odvozom komunálneho odpadu. Je to odpad občanov a nie obce. Občania ho produkujú a preto by mali zaňho zaplatiť sami. Po tretie: Obci vznikajú každý rok ďalšie náklady súvisiace s likvidáciou nelegálnych skládok. Ak bude obec musieť likvidovať aj naďalej nelegálne skládky, vzniknú tým obci ďalšie náklady, čo sa automaticky odzrkadlí na zvyšovaní daní na budúci rok. PRETO TÝMTO VYZÝVAM OBČANOV, ABY NEVYTVÁRALI NELEGÁLNE SKLÁDKY, pretože škodia nielen životnému prostrediu, ale hlavne samým sebe.

VYHLÁSENIE:

 • Dňa 09.05.2018 som bol z deťmi na začiatku Ladomirovej, na kopci púšťať šarkana. Bicykle sme si nechali pri ceste. Zrazu pri nich zastavila dodávka s poľskou evidenčnou značkou, vyžiel z nej vodič a jeden horský bicykel a kolobežku naložil do dodávky a odišiel preč. Aj napriek tomu, že sme naňho kričali, behali za ním a ihneď volali políciu, nepodarilo sa vodiča zastaviť, ani ho chytiť. Človek, ktorý okráda druhých, len preto, aby mal z toho úžitok, je bezcharakterným človekom! Takýto človek si chce ľahko zarobiť peniaze, a to na úkor tých, ktorých okráda. Minulý rok sme v obci mali niekoľko krádeží. Dva krát sa opakovali krádeže v bytovke a jedna krádež bola u rodiny Šmajdovej. Je potrebné, aby sme mali bezpečnú obec, aby sme sa nebáli nechať bicykel pri plote, aby nám ho niekto neukradol, aby sme sa nebáli, že do nášho domu niekto vnikne a vykradne ho. Preto sa budem snažiť rozšíriť kamerový systém v obci, aby boli pokryté všetky ulice na vjazde a výjazde z obce. Bude to ťažké, pretože obec nemá vôbec peniaze nazvyš. Keby sa obec roky nerozkrádala, už dávno sme mohli žiť v oveľa bezpečnejšej a krajšej obci, ako doposiaľ!

FEBRUÁR 2018 /

 • ANONYM: V obci máme pisateľa, resp. pisateľov, ktorým sa asi zapáčilo písať anonymi. Dnes t. j. 09.03.2018 som sa dostavil na Okresný úrad, odbor životného prostredia vo Svidníku. Tento mi oznámil, že na odbor životného prostredia do Prešova prišiel anonymný list, vo veci nelegálnej skládky v obci Ladomirová. Uvedený anonym bol postúpený Okresnému úradu, odboru životného prostredia vo Svidníku  na priame vybavenie. Anonymný pisateľ v ňom uvádza, že niekoľko krát upovedomili starostu obce, že nad rómskou osadou je nelegálna skládka a starosta obce tieto sťažnosti ignoruje a pod. Ako som už viac krát povedal, pričom to zopakujem, ten kto píše anonym, sa bojí zverejniť svoje meno, lebo vie, že v anonyme píše klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce informácie!

VYJADRENIE: Do dnešného dňa sme na obec Ladomirová nedostali žiadne upovedomenie, či už písomné, alebo ústne, že nad rómskou osadou je nelegálna skládka. Asi pred dvomi mesiacmi na túto nelegálnu skládku upozornil Policajný zbor vo Svidníku, pričom sme uvedenú skládku s príslušníkmi polície navštívili. Na skládke sa nachádza rôzny odpad, či už chladnička, práčka, dokonca rozobrané auto (sedačky, blatníky a pod.). Na skládke sme našli od uvedeného auta ŠPZ-tku. Zistilo sa, že časť auta na nelegálnej skládke patrí pánovi XYZ, ktorý býva vo Svidníku (momentálne sa zdržuje v zahraničí)  a jeho rodičia bývajú v rómskej osade. Na základe zistenia, že sa tam nachádza nelegálna skládka, som navštívil OÚ, odbor životného prostredia vo Svidníku. Písomne som im oznámil, že nad rómskou osadou sa nachádzajú 2 nelegálne skládky. Jedna hore celkom na kopci, ktorá sa vytvorila za bývalého starostu obce, pričom sa tam nelegálne vyvážali tony odpadu roky a druhá nelegálna skládka, ktorá sa vytvorila teraz. Ďalej bolo oznámené, že v rómskej osade, za obytnými domami pri potoku sa nachádza 3 nelegálna skládka. Pričom keď tečie väčšia voda, všetok neporiadok sa splavuje do rieky Ladomirka. Ďalej písomne bolo oznámené, že obec Ladomirová nemá dostatok finančných prostriedkov na sanovanie týchto nelegálnych skládok. Zástupca starostu obce Mgr. Pavol Jesenský sa do riešenia novovybudovanej nelegálne skládky osobne angažoval. Stretol sa so zástupcami urbariátu a poľovníckym združením, pričom bolo dohodnuté, že za spoločnej finančnej spoluúčasti sa vybuduje na ceste závora, ktorá zabráni, aby ľudia vyvážali odpad hore nad rómsku osadu a tak sa vytvárali ďalšie  nelegálne skládky. CHCEM DODAŤ, ŽE OBCI VZNIKAJÚ VEĽKÉ NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE TAKÝCHTO NELEGÁLNYCH SKLÁDOK, PRIČOM AK SA BUDÚ ZVYŠOVAŤ NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ODPADOV V OBCI, AUTOMATICKY SA BUDÚ ZVYŠOVAŤ AJ DANE! Na záver chcem anonymnému pisateľovi uviesť, že keby prišiel na obecný úrad a oznámil to, zistil by, že daný problém sa rieši. Predišiel by tomu, že zbytočne strávil svoj čas písaním anonymu a ešte mal k tomu zbytočné náklady na zakúpenie známky!

 • ANONYM: Piatok 16.02.2018 sme obdržali ďalší anonym (Pozri: Anonymous_16_02_2018). Už som na verejnom zhromaždení niekoľko krát povedal, že na žiaden anonym nebudem reagovať, pretože nie je komu odpovedať! William Shakespeare raz povedal, že anonym nikdy za nič nestojí, lebo ten, kto ho píše, sám svoje meno nepokladá za nič, pretože sa ho bojí zverejniť! Ale aby som anonymného pisateľa uviedol na správnu mieru. P. Jesenská nechce a ani nebude kandidovať za starostku obce, čiže ten, kto Vám to povedal, Vás zavádzal, klamal, resp. Vy klamete a zavádzate iných ľudí, keď rozširujete nepravdivé informácie.  Ďalej je mi ľúto, že keď niekto spieval a kričal na zastávkach, tak iba p. Jesenská sa ozvala, upozorňovala ich, resp. volala políciu a skoro nikto iný sa ku nej nepridal, čiže ani Vy, podľa Vášho vyjadrenia. V závere privítam, keď aj Vy pridáte ruku k dielu a budete riešiť túto negatívnu situáciu o ktorej píšete, pretože čím viac ľudí sa spojí, tým je väčšia sila. Verím, že už nebudete iba v ústraní pozorovať čo sa deje a vypisovať anonymné listy, ale sa pridáte k pani Jesenskej a nám ostatným a budete aj  Vy na nich kričať, upozorňovať ich a volať na nich políciu, aby sme mali v obci poriadok!
 • V roku 2016, a to za mesiace 01, 02, 03, 04, 05 /2016, zastupujúci starosta obce Ing. Dr. Jozef Žák nevyplatil Sociálnej poisťovni odvody na poistnom za zamestnancov obce. Dňa 23.06.2017 Obec Ladomirová obdržala “Rozhodnutie” zo Sociálnej poisťovne vo Svidníku, v ktorom sa uvádza, že vzhľadom k tomu, že Obec Ladomirová za obdobie január 2016 až máj 2016 nezaplatila včas poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity, bolo jej vyrúbené penále vo výške 1 829,17,- EUR! Starosta obce PhDr. Vladislav Cuper sa voči uvedenému rozhodnutiu odvolal. Vo februári sme obdržali odpoveď, že odvolanie voči nášmu rozhodnutiu sa zamieta v plnom rozsahu a obec Ladomirová je povinná vyplatiť penále vo výške 1 829,17,- EUR. Prvá splátka za uvedené penále bola uhradená dňa 05.02.2018 vo výške 929,17,- EUR. Druhá bude uhradená až keď obec obdrží finančné prostriedky z MF SR, t. j. 20.02.2018. Je veľká škoda, že sa tak nezodpovedne v minulosti pristupovalo k riadeniu obce. Tieto finančné zdroje sme mohli použiť efektívnejšie, napr. na nákup asfaltu, rekonštrukciu obecnej sály a pod.
 • STAROSTA OBCE LADOMIROVÁ PhDr. Vladislav CUPER, TÝMTO UBEZPEČUJE VŠETKÝCH OBČANOV, ŽE OD JEHO NÁSTUPU DO FUNKCIE STAROSTU OBCE OD 08.05.2016, MÁ OBEC LADOMIROVÁ VYPLATENÉ VŠETKY záväzky OBCE. Nemôže sa stať, aby nejaký záväzok nebol vyplatený, ako to bolo v minulosti!!!
 • Rozhodnutím MF SR bola zrušená nútená správa. To neznamená, že obec je z najhoršieho vonku. V súčasnosti obec spláca záväzky voči bankám, a to Prima banka Slovensko a.s., Štátny fond rozvoja bývania, Slovenská záručná rozvojová banka, ktoré sa do nástupu starostu obce PhDr. Vladislava Cupera vôbec neplatili. Obci bol vypovedaný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Slovenskej záručnej rozvojovej banky. Následne po dohode so všetkými inštitúciami, obec má voči nim dlh vo výške 240 683,70,- EUR a mesačné splátky uvedených dlhov sú vo výške 2881,91,- EUR. Veľkým problémom obce boli nevyplatené faktúry a hlavne exekučné konania. Dlh voči veriteľom predstavoval  výšku 566 741,48,- EUR. Uvedený dlh sa spláca mesačnými splátkami firme Magellan Central Europe s.r.o., ktorá za obec všetky dlhy vyplatila, mesačne vo výške 5 354,- EUR. Rozpis mesačných splátok je rozpísaný tu: Zoznam_dlhov_splatok-ObcU_LA_od_01_01_2018
 • Dňa 31.01.2018 bolo listom Ministerstva financií SR oznámené obci Ladomirová, že odo dňa 01.02.2018 bola  zrušená nútená správa a následne bol odvolaný nútená správca. Obec prechádza do “ozdravného režimu”. (viď. rozhodnutie:  Rozhodnutie_zrusenie_NS-ObcU_LA ).

JANUÁR 2018 /

 • Pretože obecná sála je stále v zlom stave, rozhodlo sa, že sa postupne začne obecná sála rekonštruovať. V súčasnosti prebiehajú v sále “pod balkónom” murovacie práce, elektroinštalačné práce, pretože sa mení stará elektroinštalácia za novú, stierkovacie práce a pod. Predpokladá sa, že prvá fáza opravy priestorov “pod balkónom” bude ukončená do konca mesiaca január 2018. V polovici mesiaca február 2018, sa začne s prestavbou aj obecnej sály. Veríme, že aspoň z časti sa nám podarí vynoviť ďalšie obecné priestory a že sa v nich budete cítiť oveľa lepšie.
 • Dňa 11.01.2018 bola odoslaná žiadosť na Ministerstvo financií SR o zrušenie nútenej správy. Po konzultácii s Ministerstvom financií SR a po doložení ďalších potrebných podkladov k zrušeniu nútenej správy, bude nútená správa oficiálne  zrušená k 31.01.2018. Od 01.02.2018 obec bude fungovať v “OZDRAVNOM REŽIME”, pretože dlhy obce ešte stále prevyšujú príjmy. Tak ako sa predpokladalo, obec bude mesačne splácať všetky dlhy vo výške cca. 8 500,- EUR, a to po dobu minimálne 8 rokov. Obecné účty už nie sú blokované exekučnými príkazmi, čiže  ich obec môže používať podľa potreby. Zatiaľ niektoré majetky obce sú blokované exekúciami, ale vzhľadom k tomu, že odblokovanie na Katastrálnom úrade trvá cca. 2 týždne, počítame, že v priebehu mesiaca január už nebude majetok obce blokovaný.

 

December 2017 /

 • Dňa 19.12.2017 bola medzi spoločnosťou Magellan Central Europe s.r.o. a Obcou Ladomirová podpísaná zmluva o pristúpení k záväzku. Pre obec to znamená to, že sa vyplatia skoro posledné všetky záväzky obce, a to uvedenou spoločnosťou vo výške 146 890,27,- EUR. Medzi uvedené záväzky patrí vyplatenie 9 exekúcií, z toho posledné 3 budú vyplatené najneskôr do 31.01.2018, ďalej 29 faktúr, 3 pôžičky od súkromných firiem a 1 nájomnú zmluvu (viď. Povinné zverejňovanie / Zmluvy). Ak obec vyplatí všetky exekúcie a obci budú odblokované všetky účty, ale aj majetok obce, obec Ladomirová požiada Ministerstvo financií SR o zrušenie nútenej správy, čo sa predpokladá v januári 2018. 

November 2017 /

 • Jednou z nevyplatených faktúr od roku 2006, bola aj nevyplatená faktúra č. 30/2013 vo výške 960,- EUR, a to firme ML-audit, s.r.o. Svidník, za vykonanie auditu za rok 2012. Už vtedy audit zistil, že záväzky po lehote splatnosti (po 60 dňoch) boli v roku 2012 vo výške 117 tis. EUR. Podiel záväzkov po lehote splatnosti, ku skutočným bežným príjmom v roku 2012 stúpol o 24 %, čím bola splnená podmienka ozdravného režimu. Záväzky vtedy činili sumu vo výške 534 tis. EUR, za rok 2012. “Audit jasne konštatoval, že je potrebné prijať neodkladné opatrenia na ozdravenie finančnej situácie, a to aj za cenu uplatnenia ustanovenia § 19, zákona č. 583/2004, Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.” Správu z auditu, ktorý bol vykonaný v roku 2013, si môžte prečítať tu: Sprava_auditora_2012_ObcU_Ladomirova.

UŽ V MARCI 2013 VEDEL BÝVALÝ STAROSTA OBCE A POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ŽE OBEC JE NA TOM FINANČNE VEĽMI ZLE. V ZMYSLE ZÁKONA NEZAVIEDLI OZDRAVNÝ REŽIM A NECHALI OBEC, ABY SA “POTOPILA”. A STAČILO IBA ZODPOVEDNE PRISTUPOVAŤ K PRÁCI, NA KTORÚ IM OBČANIA DALI MANDÁT!

 • V priebehu mesiaca november a začiatkom mesiaca december je naplánovaná oprava cestných výmoľov po obci. Vzhľadom k tomu, že nebolo dostatok finančných prostriedkov na materiál, nebolo možné opravy uskutočniť skôr. Taktiež posledné týždne je dosť upršané počasie a opravy by v takomto počasí neboli efektívne. Oprava sa uskutoční betonážou výmoľov. Dúfame, že oprava vydrží aspoň cez zimu.
 • Na konci mesiaca november 2017, Obec Ladomirová začala podpisovať dohody s veriteľmi o urovnaní a uznaní záväzkov, ale aj o novácii dlhu, pričom obec chce, aby všetky staré dlhy, ktoré nám bývalé vedenie obce zanechalo, boli vyplatené do 31.12.2017, a to na základe schválenia pôžičky od firmy Magellan Central Europe s.r.o., ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo. Ak nám tento kroj vyjde, od 01.01.2018, by sa zrušila nútená správa. Jednotlivé dohody sú zverejnené v záložke “Povinné zverejňovanie – Zmluvy”. Predbežne je potrebné vyplatiť staré záväzky vo výške cca. 170 000,- EUR.

NIE JE TO ĽAHKÁ SITUÁCIA, ALE DÚFAM, ŽE SA NÁM PODARÍ DLHY VŠETKÝM VERITEĽOM VYPLATIŤ. K DNEŠNÉMU DŇU, JE ICH OKOLO 50, PRIČOM PO VYPLATENÉ DLHOV BY SME MALI MAŤ IBA 4 VERITEĽOV A MESAČNÁ VÝŠKA SPLÁTOK BY SA MALA POHYBOVAŤ OKOLO 8 000,-  až 9 000,- EUR.

 • Verejné osvetlenie: Dňa 20.11.2017 bola zaslaná 3 reklamácia firme EUROVIA SK, a.s. a firme GAS-MG s.r.o. vo veci neplnenia si zmluvných podmienok, vzhľadom na skutočnosť, že Obec Ladomirová už 2 krát reklamovala uvedeným firmám svetlá verejného osvetlenia, ktoré nesvietia. Posledná 3 reklamácia sa niesla v takomto duchu “Následne Vám týmto oznamujeme, že ak naša reklamácia nebude vybavená do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia listovej zásielky, pristúpime k hore uvedenému kroku – opravu vykonáme na vlastné náklady a faktúru za opravu svetiel VO Vám zašleme na preplatenie.” Do 3 dní nám firma GAS-MG, s.r.o. zaslala list, že svetlá verejného osvetlenia bude opravovať v čase od 28.11.2017 do 01.12.2017, s tým, že ak dáme uvedené svetlá opraviť na vlastné náklady, automaticky nám padá záruka. Chcem uviesť, že prvá reklamácia bola uvedeným firmám zaslaná 05.12.2016, takže dúfam, že skutočne dôjde k oprave nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia.

DŇA 30.11.2017 BOLA REKLAMÁCIA VYBAVENÁ A VŠETKY SVETLÁ VEREJNÉHO OSVETLENIA BY MALI SVIETIŤ. AK NIEKTORÉ SVETLÁ NESVIETIA, PROSÍM OZNÁMTE TO OBECNÉMU ÚRADU. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ!

Október 2017 /

 • VEREJNÉ OSVETLENIE: Verejné osvetlenie je časovo nastavené od pondelka do nedele nasledovne:

Hlavná ulica: – Zapnutie podľa stmievacieho spínača – vypnutie 24:00 hod. Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.

Obec: – Zapnutie podľa stmievacieho spínača – vypnutie 22:00 hod. Zapnutie: 05:00 hod. – vypnutie 06:00 hod.

AK VEREJNÉ OSVETLENIE V UVEDENOM ČASE NEBUDE FUNGOVAŤ, RESP. MÁTE ZÁUJEM O INÉ NASTAVENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA, PROSÍM KONTAKTUJTE STAROSTU OBCE.

 • ĎALŠÍ DLH ÚVEROM ZAPLATENÝ: Dňa 31.10.2017 došlo k podpisu “Dohody o uznaní záväzku a splátkovom kalendári” medzi firmou Magellan Central Europe, s.r.o. a obcou Ladomirová. Firma Magellan Central Europe s.r.o. odkúpila pohľadávku od firmy EUROVIA SK a.s. vo výške 84 739,91,- EUR a 250 383,97,- EUR. Ďalej odkúpila pohľadávku od firmy GAS-MG, s.r.o. vo výške 4 539,83,- EUR, čiže spolu 339 663,71,- EUR. Obec Ladomirová sa podpisom uvedenej dohody zaviazala splácať uvedený dlh splátkovým kalendárom, uvedeným v dohode, pričom po dobu 3 rokov činia mesačné splátky vo výške 2 000,- EUR. Čiže od mesiaca november 2017 obec bude splácať svoje dlhy vo výške cca. 7200,- EUR / mesiac. Do konca roka 2017, by mali byť zaplatené aj ostatné dlhy vo výške cca. do 200 000,- EUR, pričom sa obci navýšia splátky dlhov cca. na 9 000,- EUR / mesiac
 • RUŠENIE NOČNÉHO KĽUDU: Dňa 15.10.2017 o 1:30 hod. ráno som mal telefonát, že v Požiarnej zbrojnici je hŕstka ľudí z rómskej komunity, ktorí sa hlasno bavia (kričia, spievajú a pod.), čím rušia nočný kľud. Následne som urobil obhliadku, pričom bolo zistené, že v budove Požiarnej zbrojnice sa nachádza minimálna 20 mladých rómskych občanov, a to nelegálne, bez povolenia starostu, resp. obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že išlo o nedovolené vniknutie do majetku obce, boli privolaní príslušníci Policajného zboru SR. Za ich prítomnosti bolo zistené, že skutočne išlo o nelegálne vniknutie do budovy, pričom kľúče od budovy im boli poskytnuté od futbalistov, ktorí v budove majú šatňu. Tieto im boli následne odobraté a stretnutie, ktoré tam podgurážení mladí rómski občania organizovali bolo rozpustené cca. o 03:00 hod., a to aj z vyhrážkami na moju osobu.

TÝMTO SA CHCEM POĎAKOVAŤ PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU, ŽE MI POMOHLI RIEŠIŤ TENTO PROBLÉM, pretože bez nich by určite došlo k fyzickému stretu. Chcem podotknúť, že rómski mladí ľudia boli v budove nelegálne, bez akéhokoľvek povolenia. Následne chcem požiadať občanov, ak zistia, že v obci dochádza k rušeniu nočného kľudu, resp. krádeži, ničenia obecného majetku, resp. majetku iných ľudí, nech ma kontaktujú, resp. nech ihneď volajú príslušníkov Policajného zboru SR, aby sa predišlo akýmkoľvek problémom / škodám. ĎAKUJEM!

 • Po konzultácii s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Jurajom Kurňavkom, nám bolo s konečnou platnosťou oznámené, že ŠFRB nemôže odpustiť penále vo výške 15 000,- EUR, za odstúpenie od zmluvy, z dôvodu, že predchádzajúci starosta obce neplatil mesačné splátky do Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 231,61,- EUR. Starosta obce sa s generálnym riaditeľom dohodol, že sa upraví splátkový kalendár, ktorým sa bude splácať dlh obce, a to tak, že súčasné mesačné splátky vo výške 603,18,- EUR sa znížia na 427,72,- EUR.

ZNÍŽENÍM MESAČNÝCH SPLÁTOK O 175,46,- EUR, obec bude môcť tieto finančné prostriedky použiť na splácanie zvyšných záväzkov obce, ktoré sa pohybujú v súčasnosti do výšky cca. 600 000,- EUR.

September 2017 /

 • Dňa 21.09.2017 sa konalo na Ministerstve financií SR stretnutie, na ktorom za účasti núteného správcu JUDr. Miloša Hnáta a starostu obce Ladomirová PhDr. Vladislava Cupera bola podaná informácie o finančnej situácii obce Ladomirová a návrhoch jej riešenia. Bola podaná informácia, že doposiaľ obci žiaden bankový subjekt neschválil úver. Naposledy to bola Prima banka Slovensko a.s. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2017 úver od spoločnosti Magellan Central Europe s.r.o. Pričom zástupcami ministerstva financií sme boli upozornení, že v čase nútenej správy, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19, ods. 25, môže obec prijať úver iba bankou, resp. pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov obce. Spoločnosť Magellan Central Europe s.r.o. nie je bankou, ani pobočkou zahraničnej banky, čiže obec si nemôže zobrať úver na vyplatenie všetkých záväzkov obce, čo je veľmi zlé. Ak sa obci do konca roka 2017 nepodarí získať úver, je pravdepodobné, že všetci veritelia, ktorých je cca. 50, budú na obec podávať exekučné príkazy, uplatňovať si penále, úroky z omeškania, ktoré budú navýšené o poplatky advokátov, exekútorov a pod. Týmto by sa dlh obce navýšil minimálne cca. o 50 %, čo by pre obec znamenalo, že nútená správa by neskončila skôr ako o 20 rokov.
 • Dňa 21.09.2017 sa uskutočnilo stretnutie núteného správcu JUDr. Miloša Hnáta a starostu obce PhDr. Vladislava Cupera v Slovenskej agentúre životného prostredia, a to k projektu “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová”. Kontrolou uvedenej agentúry bolo zistené, že v rámci projektu nebolo vysadených cca. 870 stromčekov-kríkov, ale tieto boli v rámci projektu uvedenou agentúrou vyplatené. V skutočnosti malo byť vysadených 1500 stromčekov-kríkov,  a to v hodnote cca. 55 000,- EUR. Hodnota nevysadených stromčekov-kríkov je cca. 31 900,- EUR. Obec bola upozornená na to, že ak uvedené stromčeky nevysadí, Slovenská agentúra životného prostredia si bude nárokovať vrátenie finančných prostriedkov za stromčeky-kríky, ktoré neboli vysadené, čiže obec bude musieť vrátiť minimálne cca. 31 900,- EUR.

August 2017 /

 • Dňa 31.08.2017 Prima banka Slovensko a.s. oznámila, že nám neschválila úver vo výške 600 000,- EUR na vyplatenie starých záväzkov obce. Z uvedeného dôvodu sa bude konať dňa 07.09.2017 o 16:30 hod. obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa budú prejednávať ďalšie kroky riešenia finančnej situácie obce Ladomirová.
 • Na základe nedostatočných informácií občanov o finančnej situácii obce Ladomirová, vydal starosta obce na vlastné náklady “Správu o finančnej situácii obce Ladomirová“, ktorú občania v najbližších dňoch dostanú do svojich poštových schránok. V prípade ak ju niekto nedostal, je možné si ju pozrieť a stiahnuť tu (SPRAVA_FS_OBEC_LA_2017).
 • Pri inventarizácii záväzkov sa zistilo, že obec Ladomirová vyplatila faktúru firme FN Services s.r.o., vo výške 4 995,00,- EUR, a to za vypracovanie 9 stranovej monitorovacej správy, ktorú si následne môžete pozrieť (MS_22140120700_Obec_LA_1). Na vyplatenie uvedenej faktúry si bývalý starosta zobral úver, a vyplatil ju aj napriek tomu, že obec nemala podľa auditu MF SR vyplatených okolo 80 starších faktúr.  Za ďalšiu monitorovaciu správu (MS_22140120700_Obec_LA_2), uvedená spoločnosť nemá vyplatených ďalších 4 995,00,- EUR. Podotýkam, že takéto monitorovacie správy, ja ako starosta obce, za obec robím sám a trvá to cca. 15 minút. Po konzultáciách s núteným správcom, obec urobila určité právne kroky, aby nám uvedená spoločnosť tieto finančné prostriedky vrátila.

BEZ KOMENTÁRA!

Júl 2017 /

 • Týmto oznamujeme, že z dôvodu poruchy na verejnom osvetlení, nie je možné večer zapnúť verejné osvetlenie. Doposiaľ sa porucha nenašla, aj po obhliadke pracovníkov Východoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., kde bola porucha nahlásená. Pri zapnutí verejného osvetlenia sa neustále vyhadzujú poistky. Podobná porucha bola odstránená cca. pred 3 týždňami. Pravdepodobne je porucha v hlavnom rozvádzači, ktorý je umiestnení pri hlavnej ceste a ktorý je v hroznom stave. Jeho demontovanie a vytvorenie nového rozvádzača s novými súčiastkami bude stáť obec cca. 1500,- EUR. Preto prosíme občanov o trpezlivosť. Ďakujeme. Aktuálny stav rozvádzača si môžete pozrieť v oznamoch a pripomienkach.
 • Ozvali sa nám Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová a Pravoslávna cirkevná obec Ladomirová, a to z dôvodu, že majú podpísané z obcou Ladomirová nájomné zmluvy, ktoré obec dlhodobo neplatí. Obec má platiť za nájom pozemkov GKC, farnosť Ladomirová ročne 100,- EUR od roku 2013, pričom doposiaľ jej nebol žiaden nájom zaplatený. Taktiež obec má platiť v zmysle nájomnej zmluvy za nájom pozemkov PCO Ladomirová ročne 331,94,- EUR (10 000,- SK), a to od roku 2008. Uvedené nájomné zmluvy neboli evidované v účtovníctve, čiže sme o nich ani nevedeli. V zmysle dohody, bude musieť obec doplatiť nájomné uvedeným cirkvám spiatočne, a to až keď sa obci podarí vybaviť úver, ktorým by uhradila všetky nevyplatené záväzky, ktoré sa pohybujú v sume do 600 000,- EUR.

DÚFAME, ŽE UŽ NÁS NIČ NEPREKVAPÍ!

Jún 2017 /

 • Piatok 23.06.2017 Obec Ladomirová obdržala “Rozhodnutie” zo Sociálnej poisťovne vo Svidníku, v ktorom sa uvádza, že vzhľadom k tomu, že Obec Ladomirová za obdobie január 2016 až máj 2016 nezaplatila včas poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity, bolo jej vyrúbené penále vo výške 1 829,17,- EUR!

ZA CHYBY PREDCHÁDZAJÚCEHO VEDENIA OBCE, TERAZ MUSÍME ZA VŠETKO VEĽMI VEĽA PLATIŤ!

 • Dňa 22.06.2017 došlo k podpisu Dohody o splatení dlhu, medzi Obcou Ladomirová a Štátnym fondom rozvoja bývania, a to z dôvodu, že ŠFRB ako veriteľ odstúpil od zmluvy a vyzval Obec Ladomirová na úhradu: nesplatenej istiny vo výške 62 423,72,- EUR, nesplateného zmluvného úroku vo výške 449,91,- EUR, nesplateného úroku z omeškania vo výške 182,20,- EUR a zmluvnej pokuty vo výške 15 605,93,- EUR. Obec Ladomirová uhradila na účet ŠFRB sumu omeškaných splátok a úroku z omeškania vo výške 6 760,54,- EUR a trovy právneho zastúpenia vo výške 1 058,30,- EUR, a to pred podpisom zmluvy. Na základe dohody Obec Ladomirová bude splácať svoj dlh voči ŠFRB nasledovne: do 15. dňa v mesiaci splátku Zmluvnej pokuty vo výške 371,57,- EUR a riadnu mesačnú splátku vo výške 231,61,- EUR – spolu 603,18,- EUR.

UVEDENOU DOHODOU SA PREDIŠLO ĎALŠEJ EXEKÚCII A ZVYŠOVANÍM DLHU OBCE.

 • V stredu 14.06.2017 o 11:30 hod.  sa konalo súdne  pojednávanie na Okresnom súde vo Svidníku. Žalobcom bol Slovenský plynárenský priemysel a.s. a žalovanou stranou Obec Ladomirová. SPP a.s. podal na súd Platobný rozkaz, z dôvodu, že obec Ladomirová firme SPP a.s. nezaplatila cca. 7 000,- EUR. Na súdnom pojednávaní došlo právnym zástupcom SPP a.s. a starostom obce Ladomirová PhDr. Vladislavom Cuperom k dohode, že SPP a.s. nebude trvať na exekúcii, pričom obec Ladomirová má do konca roka 2017 uhradiť SPP a.s. 3 500,- EUR a zvyšok finančných prostriedkov do 31.08.2018 aj z úrokmi. Čiže sa obec vyhla ďalšej exekúcii a ďalšiemu zadržaniu obecného majetku.

OBEC LADOMIROVÁ JE K DNEŠNÉMU DŇU DLŽNÁ SPP a.s. sumu vo výške cca. 14 000,- EUR. Pred rokom bol dlh cez 16 000,- EUR voči firme SPP a.s., pričom sa nám podarilo za rok uhradiť uvedenej firme  viac ako 2 000,- EUR.

Máj 2017 /

 • Na stretnutí, ktoré sa konalo 24.05.2017 na pôde Štátneho fondu rozvoja bývania došlo k určitej dohode, ktorá má byť uzatvorená cca. do 15.06.2017.  Štátny fond rozvoja bývania má záujem o to, aby sa vypovedaný úver vo výške cca. 60 000,- EUR (vypovedaný z dôvodu, že bývalý starosta neplatil skoro dva roky mesačné splátky vo výške 231,- EUR/mesiac) postupne začal opätovne splácať, ale iba za podmienky, že obec Ladomirová uhradí nedoplatok na omeškaných splátkach sumu 6 253,47,- EUR, úroky z omeškania vo výške 507,07,- EUR, trovy právneho zastúpenia vo výške 2 116,59,- EUR a zmluvnú pokutu vo výške 15 605,93,- EUR. Pričom došlo k dohode, že ak obec uhradí 8 877,13,- EUR jednorázovo na účet ŠFRB, obec bude splácať zmluvnú pokutu vo výške 15 605,93,- EUR mesačnými splátkami  cca. 595,- EUR a úver vo výške 231,- EUR, čiže mesačne 826,- EUR. Zmluvná pokuta obci nebola odpustená, z dôvodu, že zákon to nedovoľuje. Obec Ladomirová podpísala v minulosti zlú úverovú zmluvu, v ktorej sa uvádza, že ak dôjde k vypovedaniu úveru, z dôvodu jeho nesplácania, obec zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25 % z nezaplateného úveru. Takáto zmluva bola pre obec absolútne nevýhodná!

BEZ NÚTENEJ SPRÁVY BY SA OBCI NIKDY NEPODARILO NAŠETRIŤ NA JEDNORÁZOVÉ ÚHRADY ŠFRB – 8 877,13,- EUR A SZRB – 7 803,73,- EUR = SPOLU 16 680,86,- EUR, A TAK SA VRÁTIŤ K SPLÁCANIU NEZAPLATENÝCH ÚVEROV. TAKŽE OBEC V SÚČASNOSTI BUDE MESAČNE SPLÁCAŤ TIETO ÚVERY: Prima banka Slovensko, a.s. – mesačná splátka 1820,- EUR / Magellan Slovakia s.r.o. – mesačná splátka 1 650,- EUR / SZRB – mesačná splátka 954,19,- EUR, ŠFRB – 826,- EUR = SPOLU 5250,19,- EUR/mesiac!

 • Dňa 31.05.2017 došlo k podpisu Dohody o splácaní splatných dlhov č. 109145-2013 a č. 111149-2013 (zverejnená v záložke “Povinné zverejňovanie) medzi Slovenskou záručnou rozvojovou bankou a.s. a Obcou Ladomirová. Obec Ladomirová ako dlžník svoj záväzok z úverovej zmluvy nesplnil v termíne, čiže bývalí starosta neplatil za obec v mesačných splátkach záväzok vo výške 58 822,92,- EUR, a záväzok vo výške 16 558,41,- EUR (spolu 75 381,33,- EUR). K dohode o splácaní uvedených splatných dlhov došlo za podmienky, že obec Ladomirová uhradí zostatok z ďalšieho úveru č. 227010-2014, a to vo výške 7 803,73,- EUR do 31.05.2017. Uvedený zostatok obec zaplatila, pričom uvedený dlh bude splácať do roku 2023, a to v mesačných splátkach 954,19,- EUR.
 • Obec začala priebežne po dohode kosiť trávnaté porasty na týchto územiach: cintorín, dom smútku, Pravoslávny chrám, Gréckokatolícky chrám nový, Gréckokatolícky chrám drevený, veľké ihrisko, malé ihrisko pri ZŠ, ihrisko pri rómskej osade, Základná škola, Obecný úrad, zastávky, trávnaté plochy v rómskej osade, pozemok p. Marhulíková na ktorom sú vysadené stromčeky v rámci projektu a pod. Vzhľadom k tomu, že týchto trávnatých plôch je veľa a techniky na kosenie málo, chcem popýtať občanov o strpenie, ak nebude všetko pokosené podľa ich predstáv.

ĎAKUJEM!

 • V súčasnosti v obci nefunguje dvojkolesový traktor TERA a traktor na kosenie Mountfield, ktoré sú v oprave. Obec nemá ako kosiť väčšie trávnaté plochy a následnej aj vyvážať  pokosenú trávu, odpad a pod. Zatiaľ sa to robí ručne, prostredníctvom vozíkov. Preto popýtam občanov o strpenie s vývozom hlavne pokosenej trávy, pretože nie je v našich silách ihneď pokosenú trávu odviesť.
 • Do konca mesiaca máj 2017 má dôjsť k podpísaniu dohody medzi Slovenskou záručnou rozvojovou bankou a obcou Ladomirová o opätovnom začatí splácania úveru vo výške cca. 80000,- EUR, a to mesačnými splátkami cca. 1100,- EUR. Uvedený úver bývalý starosta obce taktiež nesplácal, čím vznikli problémy z jeho nesplácaním. Slovenská záručná rozvojová banka po rokovaniach, ktoré ešte neboli dotiahnuté do konca, dala obci podmienku, že obnoví úverový vzťah, ale za podmienky, že obec splatí časť úveru, a to sumou 7000,- EUR jednorázovou platbou. Vzhľadom k tomu, že sa podarilo obci našetriť uvedenú sumu, zo strany obce nebude problémom uvedenú podmienku splniť. Veríme, že sa nám podarí aj toto rokovanie dotiahnuť do úspešného konca.
 • Dňa 24.05.2017 sa má konať za účasti GR Štátneho fondu rozvoja bývania, starostu obce Ladomirová a núteného správcu obce Ladomirová stretnutie, vo veci odpustenia pokuty vo výške 15000,- EUR, ktorú obec dostala za odstúpenie od úverovej zmluvy zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania, a to z dôvodu, že bývalý starosta obce úver vo výške 60000,- EUR nesplácala v mesačných splátkach 231,- EUR. Veríme, že sa nám podarí uvedeným rokovaním dosiahnuť odpustenie uvedenej pokuty a podpísanie dohody o opätovnom splácaním uvedeného záväzku mesačnými splátkami, pretože obec Ladomirová nemá v súčasnosti cca. 80000,- EUR, ktorým by sa vyplatil celkový záväzok voči uvedenej inštitúcii. O rokovaniach Vás budeme informovať.

Apríl 2017 /

 • VÝZVA: Starosta obce týmto vyzýva všetkých občanov, aby sa zodpovedne stavali k ochrane životného prostredia. V priebehu mesiaca apríl sa vykonalo čistenie nelegálnych skládok v katastri obce Ladomirová. Jedno pri futbalovom ihrisku a druhé za rómskou osadou. Obci vznikajú náklady na likvidáciu nelegálnych skládok, pričom ak sa budú ďalej náklady zvyšovať, obec bude nútená pristúpiť k zvýšeniu dane za vývoz komunálneho odpadu. V súčasnosti obec má 3 kontajneri, a to 2 pri ihrisku a 1 pri rómskej osade, ktoré sa pravidelne vyvážajú. Ak občania majú odpad, ktorý patrí do komunálneho odpadu, prosím, aby ho vyviezli do určených kontajnerov. Ak majú iný odpad, ktorý chcú zlikvidovať, prosím ozvite sa starostovi a daný problém sa bude riešiť. Ak občania majú odpad, ako je pokosená tráva, konáre zo stromov a pod., tak odporúčame, aby si každá domácnosť doma vytvorili kompostovisko a biologický odpad sama spracovala. Ak to nie je možné, prosím opätovne kontaktuje starostu obce. 
 • Starosta obce sa stretáva aj z problémami, ku ktorým napríklad patrí riešenie anonymných sťažností. Už niekoľko krát som na verejnom zhromaždení uviedol, že nemám problém nielen prečítať, ale aj reagovať na anonym pred verejnosťou (čo sa už v 2 prípadoch stalo). Tak tomu je aj teraz, keď občania dostali do schránok „Informačné listy“, v ktorých anonymní pisatelia „Jaro, Michal a Peter“, obhajujú nepravdivými informáciami bývalého starostu. Pre mňa ako starostu, nie je problém sa k uvedeným „Informačným listom“ vyjadriť pred verejnosťou, čo tak aj urobím pri najbližšom verejnom zhromaždení. Je zarážajúce, že bývalý starosta obce zavádzal všetkých občanov obce niekoľko rokov, že všetko je v najlepšom poriadku a pod. Zrazu sa objaví “Informačný list”, ktorý v tom pokračuje. Ak si “Jaro, Michal a Peter” vyžiadali údaje na základe zákona o osobnom prístupe k informáciám, prečo si ich priamo nevyžiadali z obce Ladomirová? Prečo pokračujú v zavádzaní a poskytovaní nepravdivých informácií občanom?

TÝMTO ICH VYZÝVAM, ABY PRI NAJBLIŽŠOM VEREJNOM ZHROMAŽDENÍ VEREJNE PREDSTÚPILI PRED OBČANOV OBCE, KEĎ UŽ SA TAK HLÁSIA K OBČANOM LADOMIROVEJ!

 

Marec 2017 /

 • Dňa 21.03.2017 sa uskutočnilo stretnutie s pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava na obecnom úrade v Ladomirovej, vo veci Rýchlostnej cesty R4 Ladomirová. Na uvedenom stretnutí pracovníci NĎS a.s. oboznámili dotknuté strany (Obec Ladomirová, Hunkovce, Krajné Čierno, Štátne lesy, urbariát a pod.) z plánovaným obchvatom obce Ladomirová. Tento má začať za motorestom Alpínka, pokračovať okolo  bioplynovej stanice, cez rieku Ladomirku a následne okolo rybníka. Otáčať sa ma pri kríži smerom na Vagrinec a pokračovať cez družstvo SHR Anna Žáková smerom na Hunkovce a končiť za obcou Hunkovce. Zatiaľ sa odsúhlasuje projektová dokumentácia, s tým, že v roku 2017, až 2018 má prebehnúť stavebné konanie, ktoré by malo odštartovať výstavbu R4 – Ladomirová, Hunkovce, a to v roku 2020.

VERÍME, ŽE TO NIE SÚ LEN ĎALŠIE SĽUBY A ŽE SKUTOČNE O NECELÉ TRI ROKY SA ZAČNE VÝSTAVBA, ČO BUDE PRE OBEC IBA PRÍNOSOM.

 • Dňa 15.03.2017 bola na obec Ladomirová doručená pozvánka, a to od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Bratislava. Obsah pozvánky: VEC-Rýchlostná cesta R4 Ladomirová – Hunkovce – DSP, Oznámenie 8a. POZVÁNKA: Pozývame Vás na pracovné rokovanie v rámci projekčných práca na stavbe rýchlostnej cesty R4 Ladomirová – Hunkovce, ktoré sa uskutoční dňa 21.03.2017 (utorok) o 9.30 hod. na obecnom úrade v Ladomirovej. Program rokovania: Preložky poľných ciest, prístupové cesty na stavenisko, skládky humusu a materiálov, rozmiestnenie stavebných dvorov a pod. O priebehu rokovania Vás budeme ďalej podrobnejšie informovať.
 • Dňa 13.03.2017 došlo v Bratislave na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k podpisu Dodatku č. 3, k projektu, ktorý bol dokončený v 01/2014 “Revitalizácia obce Ladomirová”. Uvedeným dodatkom sa projekt “papierovo” dokončil, čím sa “zažehnal” predpoklad vrátenia cca. 489 000,- EUR, a to z dôvodu neukončenia projektu, nezaslania “Záverečnej monitorovacej správy”, ktorá mala byť zaslaná v 02/2014 a nevyplatenia v rámci projektu cca. 62 000,- EUR, ktorých bývalý starosta nevyplatil v uvedenom období. Za tieto nedokončené veci obci Ladomirová do podpisu uvedeného dodatku hrozilo reálne vrátiť MPaRV SR 489 000,- EUR, a to hlavne z dôvodu, že projekt bol fyzicky ukončený, ale nedofinancovaný, čím došlo k porušenie zmluvy medzi MPaRV SR a Obcou Ladomirová.
 • Dňa 01.03.2017 sa konalo stretnutie starostu obce, núteného správcu JUDr. Miloša Hnáta na Ministerstve financií, úrade vládneho auditu, vo veci informovanosti o priebehu nútenej správy, ktorá bola zavedená na obec Ladomirová dňa 12.07.2016. Zo strany zástupcov MF bolo obci vyčítané, že obec nezvýšila občanom dane, čím by zvýšila príjmy obce. Ďalej bolo vyčítané, že MF je nedostatočne informované o finančnej situácii obce. Starosta obce pritom oponoval, že dane sa zvyšovali pre rokom, čím na jednu domácnosť pripadalo zvýšenie daní cca. o 30,- EUR. Ďalej uviedol, že obec Ladomirová má cca. 1050 obyvateľov, z toho je cca. 450 obyvateľov, ktorí pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity. Zvýšenie daní by podľa starostu nemalo efekt a ešte viac by sa zvýšili nedoplatky na daň. Pričom starosta obce podotkol, že hlavnou úlohou obce je vybrať čím najviac daní nielen od občanov, ale aj od firiem, resp. poľnohospodárov, tak aby sa znížili nedoplatky na daň. Ďalej starosta obce informoval zástupcov MF, že finančná situácia obce je veľmi zlá, pričom obec nemá dostatok prostriedkov na to, aby vyplatila všetkých veriteľov. Postupne sa veritelia začínajú ozývať a prioritou je získať úver, minimálne v hodnote 500 000,- EUR, ktorým by sa vyplatili všetky nevyplatené faktúry, ktorých je približne 160. Ďalej starosta obce informoval zástupcov MF o všetkých krokoch, ktorými sa podarilo znížiť dlh obce, stabilizovať finančnú situáciu, čím sú vyplatené všetky podlžnosti obce od 08.05.2016, kedy nastúpil do funkcie, pričom sa postupne splácajú aj staré dlhy. MF obci vyčítalo, že obec použila malú časť finančných prostriedkov na reprezentačné účely, pričom starosta oponoval, že vzhľadom na skutočnosť, že starosta vykonáva sobáše, je potrebné zabezpečiť nielen malé občerstvenie, ale aj kytice. Po zhruba dvoch hodinách, bolo rokovanie ukončené, pričom starosta apeloval na zástupcov MF, aby zo svojej pozície sa taktiež snažili pomôcť obci získať finančné prostriedky nielen na úhradu dlhov, ale aj na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce, riešenie havarijného stavu obecnej sály a pod. Bolo prisľúbené, že MF sa bude snažiť obci v týchto veciach pomôcť.
 • Dňa 01.03.2017 sa konalo stretnutie starostu obce, so zástupcami Zboru poradcov premiéra SR pracovné stretnutie, a to na základe žiadosti obce Ladomirová o poskytnutie finančného príspevku na pokrytie dlhov obce, ktoré k 31.12.2016 sú vo výške 880 000,- EUR. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľmi náročný proces, pričom premiér SR p. Róbert Fico má záujem riešiť problémy obce, bolo prisľúbené, že našou žiadosťou sa bude Úrad vlády SR zaoberať a o výsledku bude obec informovaná.

Február 2017 /

 • Dňa 14.02.2017 sa konalo v Bratislave  za prítomnosti núteného správcu obce Ladomirová JUDr. Milošom Hnatom, starostom obce PhDr. Vladislavom Cuperom a právnikom JUDr. Michalom Potomom, zastupujúcim firmu DRUSTAV s.r.o. Svidník, pracovné stretnutie. Na uvedenom stretnutí bolo dohodnuté, že firma DRUSTAV s.r.o. Svidník si nebude od obce vymáhať záväzok vo výške cca. 23 tis. EUR.

NA ZÁKLADE UVEDENÉHO BUDE V NAJBLIŽŠEJ DOBE PODPÍSANÁ DOHODA, ČÍM SA OBECNÝ DLH ZNÍŽI CCA. O 23 TIS. EUR.

 • Dňa 14.02.2017 sa konalo v Bratislave za prítomnosti núteného správcu obce Ladomirová JUDr. Milošom Hnatom, starostom obce PhDr. Vladislavom Cuperom a generálnym riaditeľom ŠFRB p. Ing. Jurajom Kurňavkom pracovné stretnutie na pôde Štátneho fondu rozvoja bývania. Obec Ladomirová pri výstavbe bytovej jednotky 223 na rómskej osade, si zobrala úver vo výške cca. 60 tis. EUR. Tento úver prestala splácať, čím ŠFRB vypovedal úverovú zmluvu. V súčasnosti sa náklady na úver vyšplhali na sumu 81 tis. EUR (5 192,19,- EUR – omeškané splátky, 374,54,- EUR – úroky z omeškania, 15 605,93,- EUR – zmluvná pokuta / spolu 21 172,66,- EUR + 60 000,- úver). Stretnutie sa konalo z dôvodu, aby bol obnovený úverový vzťah a obec Ladomirová mohla ďalej splácať uvedený úver. Bývalý starosta obce nesplácal úver 23 mesiacov, ani nereagoval na výzvy o splácaní, čím ŠFRB tento úver vypovedalo. Na pracovnom stretnutí došlo k dohode, že obec Ladomirová bude pokračovať v splácaní uvedeného úveru + splátky sa navýšia o penále z omeškania, trovy konaní, trovy za advokátov, omeškané splátky a pod. Na stretnutí nám bolo oznámené, že obec Ladomirová nesplácala mesačné splátky vo výške 231,- EUR. Pri mesačnom príjme obce z podielových daní cca. 20 tis. EUR, bývalý starosta obce nenašiel mesačne 231,- EUR, aby uvedený úver splácalo. Pričom 12 nájomníkov, ktorí v bytovej jednotke bývajú platia mesačne nájom obci 20,- EUR / 240,- EUR mesačne.

NIE JE NÁM JASNÉ, PREČO A Z AKÝCH dôvodov STAROSTA OBCE UVEDENÝ ÚVER NESPLÁCAL, A KDE SA PODELI VYZBIERANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZA NÁJOM, KEĎ NEBOLI POUŽITÉ NA SPLÁCANIE UVEDENÉHO ÚVERU.

 • Dňa 10.02.2017 prebehla na obecnom úrade kontrola projektu “Regenerácia obce Ladomirová” (výstavba toaliet pre turistov, parkoviska pred ObcU, kanalizácia do rómskej osady a pod.) v hodnote cca. 480 tis. EUR, ktorého práce boli ukončené v roku 2013. Bývalý starosta obce projekt “papierovo” neukončil, čim vznikli problémy s jeho ukončením. Kontrolou bolo zistené, že v rámci uvedeného projektu, obec musí zamestnávať po dobu 5 rokov, 3 občanov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity. Obec Ladomirová v rámci ročných monitorovacích správ je povinná tento merateľný ukazovateľ dodržať.

V SÚČASTNOSTI SA TENTO PROBLÉM RIEŠI, PRETOŽE OBEC NEMÁ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA TO, ABY MOHLA ZAMESTNÁVAŤ 3 ZAMESTNANCOV PO DOBU 5 ROKOV. AJ TU JE MOŽNÉ SLEDOVAŤ, AKO BÝVALÝ STAROSTA OBCE NEKOMPETENTNE PRISTUPOVAL K PROJEKTOM A ICH REALIZÁCII.

 • Dňa 09.02.2017 v Bratislave prebehlo rokovanie so Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, ktorej obec je dlžná cca. 80 tis. EUR za úvery, ktoré obec nesplácala. Došlo k dohode, že obec bude tieto úvery postupne splácať, pričom nedôjde k ich vypovedaniu, čo by znamenalo ďalšiu exekúciu na obec Ladomirová a ďalšie náklady spojené s exekúciou v neprospech obce.

JE VEĽMI SMUTNÉ, ŽE ANI OBECNÝ KONTROLÓR A ANI JEDEN POSLANEC NEKONTROLOVAL ČINNOSŤ STAROSTU OBCE, ČÍM SA OBEC DOSTALA DO SKUTOČNE OBROVSKÝCH PROBLÉMOV, KTORÉ SA LEN VEĽMI ŤAŽKO RIEŠIA.

 • Na základe podpísania “Zmluvy o vyporiadaní práv a povinností a uznanie záväzku” medzi obcou Ladomirová a Annou Žákovou SHR došlo k vráteniu finančných prostriedkov vo výške 11 259,70,- EUR na účet obce Ladomirová, ktoré boli vyplatené zo strany obce na zaplatenie exekúcie Anny Žákovej SHR. Uvedené finančné prostriedky boli použité na vyplatenie exekučného konania, ktoré na obec Ladomirová podalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Týmto krokom obec vyplatila ďalšiu exekúciu a znížili sa dlhy obce.

TÝMTO KROKOM SA OBEC LADOMIROVÁ ZBAVILA ĎALŠEJ EXEKÚCIE, PRIČOM SA ZNÍŽIL DLH OBCE, NA KTORÝ NIE JE POTREBNÉ ZOBRAŤ ÚVER.

 

Január 2017 /

 • Veľký problém, ktorý sa v súčasnosti rieši je ten, že cca. od roku 2013, kedy bola postavená bytovka v rómskej osade, ani predchádzajúci starosta obce, ani jeho nástupníci nepodali žiadosť na VSE a.s. o zmenu tarify za používanie elektrickej energie. V praxi to znamená, že obyvatelia bytovky cca. od roku 2013, kedy bola bytovka postavená platia za elektrickú energiu vysokú tarifu aká sa účtuje firmám a nie domácnostiam! Za uvedenú chybu vychádza v priemere doplatiť jednotlivým bytom v priemere okolo 200-300 EUR za celý rok.

TENTO PROBLÉM JE VYRIEŠENÝ, A TO TÝM, ŽE KAŽDÝ BYT JE OD 13.01.2017 SAMOSTATNÁ BYTOVÁ JEDNOTKA, ČIŽE FAKTÚRY ZA ENERGIU UŽ NECHODIA NA OBEC, ALE PRIAMO NA BYTOVÝCH NÁJOMNÍKOV. To ale nerieši problém vysokého zúčtovania elektrickej energie za rok 2016, ktorý nastal pochybením minulého vedenia obce.

 • Dňa 31.01.2017 pravdepodobne cez noc v kuchyni pri obecnej sále praskla vodovodná batéria. Pri príchode do práce bola celá obecná sála aj z kuchyňou zatopená. V sále bolo cca. 5 cm vody. K prasknutiu batérie došlo pravdepodobne z dôvodu jej zamrznutia. Obecná sála a ani kuchyňa sa nevytápa, a to z dôvodu, že plynový revízny technik, z dôvodu veľmi zlého technického  stavu plynových vykurovacích telies (gamatiek), neodporúča tieto z dôvodu bezpečnosti zapínať.

PO KONZULTÁCII S PLYNÁRENSKOU FIRMOU, NAJLEPŠIA MOŽNOSŤ AKO VYTOPIŤ OBECNÚ SÁLU JE NAHRADIŤ  STARÉ VYKUROVACIE TELESÁ ZATIAĽ V OBECNEJ SÁLE ZA RADIÁTORY, RESP.  LEPŠOU MOŽNOSŤOU JE DO SÁLY DAŤ PODLAHOVÉ KÚRENIE. PRIORITOU NA ROK 2017 JE ZREKONŠTRUOVAŤ KUCHYŇU, V OBECNEJ SÁLE ZNÍŽIŤ STROP A USADIŤ PODLAHOVÉ KÚRENIE!

 • Dňa 17.01.2017 bola firme VSD a. s. nahlásená porucha, a to z dôvodu, že verejné osvetlenie sa automaticky vypína pri silnom vetre. Zistilo sa, že elektrické káble, ktoré vedú do hodiny verejného osvetlenia po pozemku p. Nadeždy Musig (Sirýovej), sú veľmi blízko seba, čo vyvoláva skrat a následne sa automaticky vypínajú ističe.

PO OPRAVE BY UŽ NEMALO NASTAŤ TO, ABY V PRIEBEHU SILNÉHO VETRA DOŠLO K VYPNUTIU VEREJNÉHO OSVETLENIA, AKO TO BOLO DOPOSIAĽ.

 • Veľkým problémom v súčasnosti sú priestory obecného úradu, a to vrátane obecnej sály, ale aj kancelárskych priestorov. Tieto nie sú vybavené žiadnymi hasiacimi prístrojmi, únikovým plánom v prípade požiaru, chýba plynová revízia, revízia elektroinštalácií, ale aj školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen zamestnancov obce, ale aj nájomníkov. Na základe uvedeného bol oslovený projektant p. Mikita, aby vypracoval projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a budov. Následne bude oslovený bezpečnostný technik p. Gula, aby vypracoval dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby a budov. Následne budú zakúpené na základe projektu hasiace prístroje rôznych druhov, ktoré budú umiestnené v rôznych častiach budovy. Bola oslovená firma Dušan Poperník – ENERGOSPOL Svidník, aby vypracovali plynovú revíziu všetkých plynových zariadení v budove. Ďalej bola oslovená firma Juraj Bojko – ELRECO, aby vykonala revíziu všetkých elektrických zariadení a elektroinštalácie v budove. Na základe záverov, sa vykonajú všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo nielen na poškodeniu majetku obci, ale aj zdravia občanov. Tu je názorný príklad toho, ako bývalému starostovi záležalo nielen na majetku obce, ale aj na bezpečnosti občanov a zamestnancov obce.

JE MOŽNÉ, ŽE NA ZÁKLADE UVEDENÝCH REVÍZNYCH SPRÁV, BUDE SÁLA A PRIESTORY OBECNÉHO ÚRADU PRE VEREJNÉ AKCIE ZATVORENÉ, AŽ DO DOBY, POKIAĽ VŠETKY ZÁVADY NEBUDÚ ODSTRÁNENÉ.

 • Pri stretnutí s p. Kočanom, ktorý prevádzkuje v obci káblovú televíziu a internet sme sa dohodli, že p. Kočan by po celej obci vymenil starý kábel na káblovú televíziu, za optický. Týmto krokom by sme sa zbavili všetkých “žltých stĺpov” a visiacich káblov po celej obci, ktoré by sa následne demontovali. Následne som kontaktoval Východoslovenskú distribučnú spoločnosť a.s., a listom ich požiadal o stretnutie vo veci umiestnenia optického káblu na elektrické stĺpy, na ktorých je v súčasnosti umiestnený obecný rozhlas. Dňa 16.01.2017 je dohodnuté stretnutie so zástupcami uvedenej firmy. Ak sa mi podarí získať súhlas s umiestnením optického kábla na elektrické stĺpy, bude možné potiahnuť optický kábel do každej domácnosti, čo znamená, že kvalita obrazu na káblovú televíziu, by sa niekoľkonásobne zlepšila, pričom je možné prostredníctvom optického káblu poskytovať aj internetové služby, a to v oveľa vyššej rýchlosti ako v súčasnosti.

PRETO CHCEM UPOZORNIŤ OBČANOV, ABY ZATIAĽ NEPODPISOVALI ZMLUVY S INÝMI PREVÁDZKOVATEĽMI INTERNETOVÝCH SLUŽIEB, RESP. TELEVÍZIE, A TO HLAVNE NA VIAZANOSŤ 2 ROKY, pretože prostredníctvom optického kábla bude možné poskytovať oveľa lepšie a kvalitnejšie služby, aké ponúkajú iní prevádzkovatelia.

December 2016 /

 • Po nástupe za starostu obce som zistil, že nesvieti niekoľko verejných svetiel. Obec nemala žiadne finančné prostriedky, ktoré by mohla investovať do ich opravy. Preto som nemohol objednať žiadnu firmu na ich opravu. Až v mesiaci október 2016, kedy sa podarilo našetriť finančné prostriedky na ich opravu, pričom tieto finančné prostriedky uvolnil aj nútený správca. Objednávku na opravu verejných svetiel sme vystavili firme Cyril Dudáš – ELEKTROTRANSPORT CD. V prvej fáze jeho firma opravila svetlá pri p. Rusinkovej a Mackovej. V druhej fáze opravoval svetlá na hlavnej ulici, pričom sa nepodarilo opraviť všetky svetlá. V tretej fáze sa opravili 2 svetlá na zastávke pri p. Ducárovej. Neboli opravené svetlá pri p. Štefancovej a Zápotockej, pretože firma nemala k dispozícii súčiastky na ich opravu. Za opravu uvedených svetiel sme zaplatili cca. 650,- EUR. Na konci roku 2016 sa p. Dudáš ospravedlnil, že nebude pokračovať v oprave, pretože sa im pokazila pracovná plošina, pričom v prácach budú pokračovať po jej oprave, ale aj keď sa zlepší počasie.
 • Ďalej nesvietia verejné svetlá pri p. Rudý a na rómskej osade v počte 3 ks. Uvedené svetlá sú v záruke a listom zo dňa 05.12.2016 bola podaná reklamácia firme EUROVIA SK a.s. a firme GAS-MG s.r.o. Žiaľ do konca decembra neprišlo k žiadnej náprave, pričom sa reklamácia bude urgovať.

OPRAVA VEREJNÝCH SVETIEL BUDE ĎALEJ POKRAČOVAŤ, PRIČOM BUDÚ POSTUPNE OPRAVENÉ SVETLÁ PRI p. Štefancovej a Zápotockej.

 • Vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce vedenie obce zle nastavilo financovanie miezd pre ZŠ, vznikol problém, že obec Ladomirová nemá finančné prostriedky na vyplatenie miezd pre zamestnancov ZŠ, a to za 12/2016, ktoré majú byť vyplatené v 01/2017. Obec dostáva finančné prostriedky na mzdy zamestnancov ZŠ približne 5-teho v mesiaci od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tieto finančné prostriedky majú byť použité na mzdy za mesiac, v ktorom boli poukázané, čiže majú byť vyplatené o mesiac neskôr. Príklad: Ak dôjdu finančné prostriedky na mzdy 05.11.2016, tieto majú byť použité na výplatu miezd za 11/2016, a to až v 12/2016. Predchádzajúce vedenie tieto finančné prostriedky vyplácalo spätne, čiže finančné prostriedky, ktoré prišli 05.11.2016, boli použité na mzdy za mesiac 10/2016. Jedná sa približne o sumu 9 tis. EUR.

TENTO PROBLÉM SA PRAVDEPODOBNE VYRIEŠI ÚVEROM, KTORÍ POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SCHVÁLILI NA ČIASTOČNÉ SPLATENIE DLHOV OBCE (Dlhy voči Sociálnej poisťovni, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu cca. vo výške 34  tis. EUR a iné nezaplatené dlhy, ku ktorým patrí aj dlh za nezaplatenie miezd zamestnancom ZŠ) DŇA 02.12.2016!

 • Všimli ste si, že je problém s odhŕňaním ulíc od snehu. Pri poľadovici, ktorá bola minule som oslovil Slovenskú správu ciest vo Svidníku, aby nám prišli posýpať cesty. Riaditeľ mi oznámil, že na základe príkazu Prešovského samosprávneho kraja, pod ktorý patria, nie je možné posýpať a odhŕňať cesty v obci, okrem hlavnej cesty. Následne som oslovil Technické služby mesta Svidník, ktoré sa vyjadrili, že posypovú soľ už nemajú a zabezpečujú údržbu ciest iba v meste Svidník. Cez sviatky nám spadlo cca. 20 cm snehu, ktorý následne pri daždi zamrzol. Niekedy ulice chodil odhŕňať traktor p. J. Žáka, ale v súčasnosti už to neplatí. Bol oslovený p. Sučko z Hunkoviec, ktorý sľúbil, že nám bude zabezpečovať  zimnú údržbu ciest v obci, ale až od 27.12.2016. Preto Vás popýtam o strpenie, pričom sa budem snažiť uvedený problém čím skôr vyriešiť, resp. ak by niekto vedel o snehovej radlici, ktorá sa dá pripojiť za traktor, bol by som povďačný, pretože niektorí občania v obci sa prisľúbili, že keby bola radlica, tak by cesty išli odhŕňať vlastným traktorom.

TÝMTO BY SOM SA ÚPRIMNE CHCEL POĎAKOVAŤ P. J. ŽÁKOVI, ŽE VŽDY BOL ÚSTRETOVÝ PRI VYKONÁVANÍ PRÁC PRE OBEC, A TO NIELEN PRI ODHŔŇANÍ SNEHU!

 • Pri návale snehu sa zlomila pri ZŠ- ihrisku železná konštrukcia (prístrešok na pódium). Plachtu, ktorá zakrýva zrútený prístrešok sme chceli zložiť dole, ale vzhľadom na to, že táto je z plastu a vonku sú mínusové teploty, automaticky by plachta pri poskladaní praskla, čím by ju nebolo možné v budúcnosti použiť. Ak budú vonku prijateľné teploty, bude sa tento prístrešok demontovať.

TU SA POTVRDILO, ŽE KONŠTRUKCIA NESPĹŇALA BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIÁ, PRIČOM ZVARY UŽ BOLI HRDZAVÉ A BOLA BY OTÁZKA ČASU, KEDY BY SA KONŠTRUKCIA ZRÚTILA!

 • Na obecný úrad prišla pani aj z dvomi dcérami. Pani chcela, aby som jej dal doklad pre dcéru, ktorá pracuje v ČR, že sa zúčastnila pohrebu rodinného príslušníka. Po otázke, či v obci niekto zomrel, mi bolo povedené, že nie, že pohreb sa konal v ČR. Oznámil som jej, že ak sa pohreb nekonal v obci Ladomirová, nie je možné takýto dokument vystaviť, inak by som porušil zákona. Na to uvedená pani aj z dcérami zvýšili hlas, že ma volili a že ja im nechcem pomôcť. Že vraj v minulosti nebol problém vystaviť takýto doklad.

PODOTÝKAM, ŽE OBEC NEVYSTAVUJE A ANI NEBUDE VYSTAVOVAŤ DOKLADY, KTORÉ SA NEZAKLADAJÚ NA PRAVDE!

 November 2016 /

 • Dňa 28.10.2016 uskutočnila Slovenská agentúra životného prostredia, kontrolu na mieste v období udržateľnosti projektu z názvom “Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Ladomirová” (potok od rómskej osady, po koryto rieky Ladomirky). Dňa 07.11.2016 nám bola doručená “Správa z kontroly na mieste č. 4”, v ktorej sa uvádza: “Počas výkonu kontroly na mieste bol identifikovaný nesúlad v počte vysadených existujúcich drevín v porovnaní s údajmi o dodanom a vyfakturovanom množstve týchto drevín“. Podľa faktúr malo byť vysadených 1500 ks drevín a kontrolou na mieste bolo zistené, že v skutočnosti je týchto drevín 623 ks. Pričom nás upozornili, že budeme musieť chýbajúce dreviny vysadiť na vlastné náklady, resp. vrátiť finančné prostriedky, ktoré preplatila Slovenská agentúra životného prostredia obci Ladomirová, a to cca. vo výške 8 – 9 tis. EUR. Ide o chýbajúce dreviny, a to: Vŕba biela – 199 ks, Lipa malolistá – 107 ks, Ruža šípová – 250 ks, Jelša lepkavá – 142 ks, Slivka trnková – 179 ks. Ďalej nás upozornili, že dreviny sú vysadené nie na pozemku obce, ale na pozemku p. Marhulíkovej, čiže nelegálne, bez nájomnej zmluvy, resp. iných právnych podkladov k využívaniu cudzieho majetku, a to od roku 2013.

NEVIEM, ČO K TOMU DODAŤ – DÚFAM, ŽE AJ TENTO PROBLÉM SA VYRIEŠI PRE OBEC POZITÍVNE.

Október 2016 /

 • V mesiaci október som bol telefonicky kontaktovaný a vyzvaný na osobné stretnutie Prešovským samosprávnym krajom, odbor SO pre IROP, prostredníctvom ktorého sa realizoval projekt “Regenerácia obce Ladomirová” (terénne úpravy pred obecným úradom, asfalt, toalety pre turistov a pod. v hodnote cca. 480 000,- EUR). Pri osobnom stretnutí mi bolo oznámené, že projekt “Regenerácia obce Ladomirová”, aj keď bol pravdepodobne fyzicky ukončený v roku 2013, nebol dofinancovaný. Nebola vyplatená faktúra za stavebné práce firme DRUSTAV s.r.o., Svidník, a to vo výške 28 878,94,- EUR, ďalej nebol vyplatený externý manažér v sume 14 200,- EUR a obec nevrátila zo sumy 19 414,77,- EUR za pochybenie pri verejnom obstarávaní Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ešte sumu 8 901,36,- EUR. Podľa smerníc Európskej únie, keď bol projekt fyzicky ukončený, ale nebol dofinancovaný, je to porušenie zmluvy, čiže obec bude pravdepodobne musieť vrátiť sumu za celý projekt, a to vo výške 480 000,- EUR.

AK SKUTOČNE BUDE MUSIEŤ OBEC VRÁTIŤ ZA POCHYBENIE URČITÝCH ĽUDÍ, KTORÍ NEZODPOVEDNE RIADILI OBEC DLHÉ ROKY A HRALI SA NA HRDINOV UVEDENÚ SUMU, TAK CELKOVÝ DLH OBCE BY PREDSTAVOVAL PRIBLIŽNE 1 400 000,- EUR, ČO BY PRE OBEC BOLA SUMA LIKVIDAČNÁ! Potom môžeme prepustiť všetkých zamestnancov, zrušiť školu aj škôlku, zamestnať jedného údržbára a min. 15 rokov splácať dlhy! NESKUTOČNÉ!

September 2016 /

 • Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ telekomunikačných služieb Slovak Telekom a.s. má umiestnené v obci telefónne stĺpy, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy, bola  uvedená firma oslovená listom vo veci revízie telefónnych stĺpov v obci. Pracovník uvedenej firmy vykonal obhliadku uvedených stĺpov, pričom oznámil, že je potrebné vymeniť cca. 10-15 stĺpov. Do dnešnej doby boli vymenené 3 stĺpy, a to pri cintoríne.

Po urgencii uvedená firma nám oznámila, že pokračovať vo výmene budú až v roku 2017, a to pre nedostatok stĺpov.