Amplion
OČKOVANIE PSOV
17. septembra 2019
Pecenie_Ladomirova
SÚŤAŽ V PEČENÍ KOLÁČOV – LADOMIROVÁ 2020
23. februára 2020
DANE

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

     Obec Ladomirová, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a VZN č. 3/2012 v znení jej dodatkov, bola daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

      Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2019 a predošlé roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.12.2019, a to buď zaplatením do pokladne OcÚ alebo na účet obce IBAN:SK79 5600 0000 0036 3611 0014, a tak sa vyhli  prípadným sankciám.

     V prípade, že si svoje záväzky nesplníte do uvedeného termínu, správca dane Vám bude účtovať úroky z omeškania za každý omeškaný deň a rok od právoplatnosti rozhodnutia.

     Ak ste uvedenú daň už uhradili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

 S úctou

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *