Pozvanka_OZ_obrázok
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 29.06.2020
25. júna 2020
Amplion
OZNAMY PRE OBČANOV
23. júla 2020
DANE

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ – AKTUALIZÁCIA 23.07.2020

Obec Ladomirová, touto cestou vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY NEUHRADILI, aby si túto povinnosť splnili čím najskôr a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Zaplatiť poplatky môžete v hotovosti na Obecnom úrade, alebo zaslaním na účet obce, ktorý je uvedený v rozhodnutí.

V prípade, že si svoje záväzky voči obci v čo najkratšom čase nesplníte, obec ako správca dane si bude nárokovať výzvou na zaplatenie nedoplatku daní nielen úroky z omeškania, ale následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

     Obec Ladomirová, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. a VZN č. 3/2012 v znení jej dodatkov, bola daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

      Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2019 a predošlé roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čím skôr, a to buď zaplatením do pokladne OcÚ alebo na účet obce IBAN: SK79 5600 0000 0036 3611 0014, a tak sa vyhli  prípadným sankciám.

     V prípade, že daň za predchádzajúce roky nebude zaplatená, čím si nesplníte svoje povinnosti, správca dane Vám bude účtovať úroky z omeškania za každý omeškaný deň a rok od právoplatnosti rozhodnutia.

     Ak ste uvedenú daň už uhradili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

 S úctou

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *