Nariadenie vlády SR z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúra za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.

§ 2

Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúra za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000,- eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 3

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota  na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000,- eur bez dane z pridanej hodnoty.