Identifikácia verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Ladomirová  je  verejný obstarávateľ definovaný v § 7 ods. 1), písm. b) zákona.
Názov: Obec Ladomirová
Sídlo: Ladomirová 123, 090 03  Ladomirová
Zastúpený: PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce
IČO: 00330671
DIČ: 2020808757
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Svidník, Centrálna 812/11, 089 01  Svidník
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 5600 0000 0036 3611 0014

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Stavebné úpravy komunitného centra Ladomirová

 

DOKUMENTY:

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky, v zmysle § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO: Výzva KC Ladomírová
 2. Príloha 1,3 – Návrh na plnenie kritéria podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky: Priloha c. 1, 3 KC Ladomirova
 3. Príloha 4 – Zmluva o dielo č. 1/4/2019: Priloha 4 ZoD KC Ladomirova
 4. Rekapitulácia stavby: VV_M498_Stav_upravy KC_LA_zadanie
 5. Projektová dokumentácia: PD

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Zníženie energetickej náročnosti obecnej sály, súp. č. 33

Dotácia: Dotácia na základe uznesenia vlády číslo 423 zo dňa 18.09.2018.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti obecnej sály, súp. č. 33.

DOKUMENTY:

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky, pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO: 
 2. PDF verzia:  Vyzva_predlozenie_cenovej_ponuky-PHZ_ObcU_LA_29_01_2019
 3. WORD verzia: Predloženie_cenovej_ponuky_PHZ_ObcU_LA_29.1.2019

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: Nákup športovej výbavy

Výzva: Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.

Názov projektu: Športové aktivity ako efektívne využívanie voľného času pri prevencii sociálno-patologických javov v obci Ladomirová.

DOKUMENTY:

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky, za účelom výberu dodávateľa na dodanie tovaru v zmysle zákona o VO, § 117, zák. č. 343/2015 Z. z. – TU: 1. Výzva na predkladanie ponúk
 2. Príloha č. 1 Výzvy – Návrh plnenie kritérií – TU: 2. Príloha č. 1 Výzvy
 3. Príloha č. 2 Výzvy – Kúpna zmluva – TU: 3. Príloha č 2 Výzvy – Návrh Kúpnej zmluvy
 4. Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy – TU: 4. Príloha č. 1 Kúpnej Zmluvy