UPOZORNENIE: Vzhľadom na skutočnosť, že starý internetový portál www.ladomirova.sk, bol za bývalého starostu obce Mgr. Ladislava Bojčíka zrušený a neskôr prevádzkovateľom zmazaný, nemáme informácie o starších VZN, ktoré boli v minulosti obecným zastupiteľstvom schválené. Ak budú nájdené staršie VZN obce Ladomirová v tlačenej podobe, budú sa priebežne zverejňovať na webovej stránke obce Ladomirová.

VZN Obce Ladomirová č. 5/2018 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Ladomirová v aktuálnom školskom roku.

VZN_5_2018_CVC

VZN Obce Ladomirová č. 4/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladomirová.

VZN_4 2018_dotacie_ObcU_LA

VZN Obce Ladomirová č. 3/2018, ktorým sa upravujú zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

VZN_3_2018-zasady-odmenovania-poslancov_OZ_ObcU_LA

VZN Obce Ladomirová č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2018.

VZN_2_2018-o-urceni-vysky-dotacie-na-MS_ObcU_LA

VZN Obce Ladomirová č. 1/2018 o určení a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Ladomirová.

VZN_1_2018-o-urceni miesta-a-casu-zapisu-dietata_ZS_ObcU_LA

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov Obce Ladomirová č. 1/2018.

Smernica_1_2018_Socialny_Fond_OcU_LA

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová.

VZN_dane_poplatky_1_2016_DOPLNOK_1_OcU_LA

VZN č. 5/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Ladomirová

VZN_5_Vylepne_plochy_ObcU_LA

VZN č. 4/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou Ladomirová

VZN_4_Verejne_obstaravanie_ObcU_LA

VZN č. 3/2017 o zápise detí do I. ročníka Základnej školy

VZN_3_zapis_ZS_ObcU_LA

VZN č. 2/2017 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci Ladomirová

VZN_2_kanalizacia_ObcU_LA

VZN č. 1/2017 o zrušení Základnej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová, Materskej školy v Ladomirovej, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová a zriadenie Základnej školy s materskou školu, Ladomirová 32, 090 03 Ladomirová

VZN_1_2017_Zruseni_Zriadeni_ZS_MS_ObcU_LA

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

VZN_dane_poplatky_1_2016_ObcU_LA

VZN č. 2/2016 o cintorínskom poriadku na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

VZN_cintorin_2_2016_ObcU_LA

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová účinné od 01. januára 2017

VZN_naklad_komu_odpadom_3_2016_ObcU_LA

Predpis č. 1/2016  Nariadenie spracovania registratúry obce Ladomirová z 02.12.2016 o registratúrnom poriadku

Predpis_1_2016_registraturny_poriadok_ObcU_LA

Priloha_registrat_plan_obce_LA_2016