ZMLUVY NA ZVEREJNENIE

 

Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb, Slovak Telekom a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 29.01.2019 / Vypoved_zmluvy_poskytovani_sluzieb-Slovak_Telekom-ObcU _LA_29_01_2019

Zmluva o poskytovaní služieb, Slovak Telekom a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 28.01.2019 / Zmluva_poskytovanie_sluzieb_Slovak_Telekom-ObcU_LA_28_01_2019

Zmluva v zmysle VZN č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ladomirová na rok 2019 medzi CVČ Svidník a Obec Ladomirová, zo dňa 28.12.2018 / Zmluva_dotacia_CVC_Svidnik-ObcU_LA_28_12_2018

Zmluva v zmysle VZN č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ladomirová na rok 2019 medzi EURO-DONO n.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 28.12.2018 / Zmluva_dotacia_DS_Ladomirova_ObcU_LA_28_12_2018

Zmluva o bežnom účte medzi Prima banka Slovensko, a. s. a Obec Ladomirová, zo dňa 28.12.2018 / Zmluva_bezny_ucet-Prima_banka-ObcU_LA_28_12_2018

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. OZ medzi Igor Pasnišin a Obec Ladomirová, zo dňa 27.12.2018 / Kupna_zmluva_Igor_Pasnisin-ObcU-LA_27_12_2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Poľovníckym spolkom Serninec a Obec Ladomirová, zo dňa 20.12.2018 / Dodatok_1_NZ_PS_Serninec-ObcU_LA_20_12_2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK – OIP – 2018/000768/041 medzi Ministerstvo vnútra Slovenskej republika o Obec Ladomirová, zo dňa 20.12.2018 / Dodatok_1_Zmluva_o_spolupráci_NP_PVP_Obec_LA

Zmluva o peňažnej pôžičke č. P*2018/12/06 medzi BFF Central Europe s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 18.12.2018 / Zmluva o pozicke_LADOMIROVA_BFF_18_12_2018

Kúpna zmluva medzi Mgr. Peter Mihalík – PEMSport a Obec Ladomirová, zo dňa 15.11.2018 / Kupna_zmluva_P_Mihalik-PEMS_ObcU_LA_15_11_2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 – Úrad vlády SR a Obec Ladomirová, zo dňa 22.10.2018 / Zmluva_dotacia_podpora_sportu_2018-UVSR-ObcU_LA_22_10_2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 19/006/18 medzi Prima banka Slovensko a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 07.10.2018 / Zmluva_terminovany_uver_19_006_18_Prima_banka-ObcU_LA_17_10_2018

Zmluva o úvere č. 37/038/07 medzi Prima banka Slovensko a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 17.10.2018 / Zmluva o uvere_37_038_07-Prima_banka-ObcU_LA_17_10_2018

Kúpna zmluva medzi Peter Čisár a Obec Ladomirová, zo dňa 05.10.2018 / Kupna_zmluva_Cisar_Peter_05_10_2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Zb. medzi Slovenská pošta a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 25.09.2018 / Zmluva_najme_nebytovych_priestorov_Slovenska_posta-ObcU_LA_25_09_2018

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia medzi Poddukelský umelecký ľudový súbor a Obec Ladomirová, zo dňa 14.08.2018 / Zmluva_odohrani_predstavenia-PULS-ObcU_LA_14_08_2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-332-00517 medzi Fond na podpory kultúry národnostných menšín a Obec Ladomirová, zo dňa 06.08.2018 / Zmluva_18-332-00517_dotácii_Fond_podporu_kultury_NM-ObcU-LA_06_08_2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy medzi Východoslovenská distribučná a. s. a Obec Ladomirová, zo dňa 03.08.2018 / Zmluva_pripojeni_VSE-ObcU_LA_03_08_2018

Dohoda o splatení dlhu medzi Štátny fond rozvoja bývania a Obec Ladomirová, zo dňa 02.08.2018 / Dohoda_splateni_dlhu_SFRB-ObcU_LA_02_08_2018

Zmluva č. 395/2018/OK medzi PSK a Obec Ladomirová o poskytnutie dotácie na program Kultúra, zo dňa 23.07.2018 / Zmluva_dotácia_medzi_PSK-ObcU_LA_23_7_2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami, zo dňa 26.04.2017 medzi Mgr. Anna Marhulikova, Mgr. Jan Marhulik a Obcou Ladomirová, zo dňa 15.06.2018 / DodatoK_1_KZ_Marhulik_ObcU_LA_15_6_2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260824C medzi VSE a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 04.06.2018 / Dodatok_1_zmluve_dodavky_elektriny_VSE-ObcU_LA_04_06_2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi ESKLASE s.r.o., Beňadikovce a Obec Ladomirová, zo dňa 31.05.2018 / Najomna_zmluva_ESKLASE_ObcU_LA_01_06_2018

Zmluva o spolupráci číslo: USVRK – OIP-2018/000768-041, zo dňa 14.05.2018 medzi Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Obec Ladomirová / Zmluva_spolupraci_USVSR_RK-ObcU_LA_14_05_2018

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Jaroslav Demeter  a Obec Ladomirová, zo dňa 14.05.2018 / Kupna_zmluva_Jaroslav_Demeter_14_05_2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi NOVA TRAINING s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 10.05.2018 / Najomna_zmluva_Nova_Training_sicka_ObcU_LA_10_05_2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi NOVA TRAINING s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 10.05.2018 / Najomna_zmluva_Nova_Training_maliar_ObcU_LA_10_05_2018

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam medzi AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 24.04.2018 / Zmluva_zriadeni_zalozneho_prava_AGROSLUZBY_SK_sro-ObcU_LA_24_04_2018

Zmluva o pôžičke medzi AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 24.04.2018 / Zmluva_pozicke_AGROSLUZBY_SK_sro-ObcU_LA_24_04_2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov medzi NATUR-PACK a.s. a Obec Ladomirová, zo dňa 20.04.2018 / Zmluva_zabezpeceni_nakladania_odpadmi_obalov_NATUR-PACK-ObcU_LA_20_04_2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu medzi ESPIK Group, s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 04.04.2018 / Zmluva_poskytnuti_sluzeb_zbere_odvoze_odpadu-ESPIK Group-ObcU_LA_04_04_2018

Zmluva v zmysle VZN č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ladomirová v roku 2018 medzi EURO-DONO, n.o. – Denný stacionár Ladomirová a Obec Ladomirová, zo dňa 29.03.2018 / Zmluva_dotacia_DS_Ladomirova_ObcU_LA_29_03_2018

Zmluva v zmysle VZN č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ladomirová v roku 2018 medzi TJ Družstevník Ladomirová o.z. a Obec Ladomirová, zo dňa 29.03.2018 / Zmluva_dotacia_TJ_Drustevnik_LA-ObcU_LA_29_03_2018

Nájomná zmluva na pozemok medzi Obec Ladomirová a p. Michal Mňahončák, zo dňa 12.03.2018 / NZ_Michal_Mnahoncak_ObcU_LA_12_03_2018

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov “Callio Gastro” medzi GGFS s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 07.03.2018 / Zmluva_o_zabezpečeni_stravovania_GGFS-ObcU_LA_07_03_2018

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. OZ medzi Obec Ladomirová a Ján Žižák, zo dňa 05.03.2018 / Kupna_zmluva_Jan_Zizak_ObcU_LA_03-2018

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. OZ medzi Obec Ladomirová a Jozef Nic, zo dňa 05.03.2018Kupna_zmluva_Jozef_Nic_ObcU_LA_03-2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby medzi KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a Obec Ladomirová, zo dňa 28.02.2018 / Urazove_poistenie_UOZ-KOOPERATIVA_P-ObcU_LA_28_02_2018

Rozhodnutie o zrušení nútenej správy – Ministerstvo financií SR a Obec Ladomirová 31.01.2018 / Rozhodnutie_zrusenie_NS-ObcU_LA_1

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Mesto Stropkov a ObcÚ Ladomirová / Zmluva_spolupraca_CVC_Mesto-PS_ObcU_LA_22_01_2018

Dohoda o výmaze záložného práva na základe záložnej zmluvy V 824/2014 medzi Ing. Daniel Podhájecký a Obec Ladomirová, zo dňa 22.01.2018 / DOHODA_VYMAZ_ZALOZNEHO_PRAVA-Podhajecky_ObcU_LA_22_01_2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o pristúpení k záväzku č. 2017/12/259 medzi firmou Magellan Central Europe s.r.o. a obec Ladomirová, zo dňa 10.01.2018 / Dodatok c1_Pristupenie_k_zavazku_ObcU_LA_10_01_2018

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou MIHALSON, s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 05.01.2018 / DUaNZ_MIHALSON_ObcU_LA_05_01_2018

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou MAZAD s.r.o. a Obec Ladomirová, zo dňa 03.01.2018 / DUaNZ_MAZAD_ObcU_LA_03_01_2018

Zmluva o bežnom účte “Účet nútenej správy – depozitný účet” – Prima banka Slovensko s.r.o. a Obec Ladomirová zo dňa 28.12.2017 / Zmluva_depozitny_ucet_NS_Prima_banka_28_12_2017

Nájomná zmluva medzi Poľovníckym spolkom SERNINEC a Obcou Ladomirová, zo dňa 27.12.2017 / NZ_PS_Serninec_01_01_2018

Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmeny č. B/2017/12/11 medzi vystaviteľom Obec Ladomirová a remitentom Magellan Central Europe, s.r.o. zo dňa 19.11.2017 / Dohoda_uplatneni_blankozmenky_MCE_sro- ObcU_LA_19_12_2017

Zmluva o pristúpení k záväzku č. 2017/12/259 medzi dlžníkom Obec  Ladomirová a pristupujúci dlžník Magellan Central Europe s.r.o. zo dňa 19.12.2017 / Zmluva_pristupeni_zavazku_MCE_sro-ObcU_LA_19_12_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou VERMEX, s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 11.12.2017 / DUaNZ_VERMEX_ObcU_LA_11_12_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi ZMOS Bratislava  a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 01.12.2017 / DUaNZ_ZMOS_ObcU_LA_1_12_2017

Dohoda o započítaní pohľadávok medzi firmou DRUSTAV spol. s r. o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / Dohoda o zapocitani vzajomnych pohladavok_DRUSTAV-ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní záväzku medzi firmou DRUSTAV spol. s r. o. Svidník a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DoU_DRUSTAV-ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou HRDZA Hendrichovce a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_HRDZA_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou CVČ Svidník a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_CVC_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou SKANSKA SK, a.s. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_SKANSKA_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou ML-audit, s.r.o., Svidník a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_ML-audit_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou ŠKOLEX, spo. s r. o. Bratislava a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_SKOLEX_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou PyroCollection, Slovakia, s.r.o. Bardejov a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 30.11.2017 / DUaNZ_PyroCollection_ObcU_LA_30_11_2017

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku medzi firmou Milan Pašeň – MIJA a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 29.11.2017 / DUZ_Pasen-MIJA_ObcU_LA_29_11_2017

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku medzi Pravoslávna cirkevná obec Ladomirová a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 29.11.2017 /DUZ_PCO_LA_ObcU_LA_29_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bratislava a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 29.11.2017 / DUaNZ_NPPC-BA_ObcU_LA_29_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou KOMINÁR Ján Weis a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 28.11.2017 / DUaNZ_WEIS_ObcU_LA_28_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou DEKORUM s.r.o. a ObcÚ Ladomirová zo dňa 28.11.2017 /DUaNZ_DEKORUM_ObcU_LA_28_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou Vladislav Gula a ObcÚ Ladomirová zo dňa 28.11.2017 / DUaNZ_Gula_V_ObcU_LA_28_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou MK Hlas – Ing. Makara Konštantín a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_MK-hlas_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. a ObcÚ Ladomirová ,zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_COA_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou Ing. Vladimír Uram, zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_URAM-V_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou FÚRA s.r.o. a ObcÚ Ladomirová zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_FURA_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou LASACHI s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 27.11.2017 / DUZ_LASACHI_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou KSK Centrum s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_KSK_Centurm_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi firmou VVS a.s. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 27.11.2017 / DUaNZ_VVS_ObcU_LA_27_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi VARES, s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 24.11.2017 / DUaNZ_VARES_ObcU_LA_24_11_2017

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku medzi Ing. Daniel Podhájecký Stropkov a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 23.11.2017 / DUZ_Podhajecky_ObcU_LA_23_11_2017

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku medzi PSS SVIDNÍK, a.s. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 23.11.2017 / DUZ_PSS_Svidnik_ObcU_LA_23_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi Vladimír Kočan – ELKVANT a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 22.11.2017 / DUaNZ_KOCAN-ELKVANT_ObcU_LA_22_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi Obecný úrad Nižný Orlík a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 22.11.2017 / DUaNZ_OU-N_ORLIK_ObcU_LA_22_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi Občianske združenie DUKLA a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 22.11.2017 / DUaNZ_OZ-DUKLA_ObcU_LA_22_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi DAMIJO KOMPLET, s.r.o. Svidník a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 22.11.2017 / DUaNZ_DAMIJO_KOMPLET_ObcU_LA_22_11_2017

Dohoda o urovnaní a novácii záväzku medzi EKOAUTO, s.r.o. Bardejov a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 22.11.2017 / DUaNZ_EKOAUTO_ObcU_LA_22_11_2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Maiana Consulting, s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 10.11.2017 / Najomna_zmluva_Maiana_Consulting_10_11_2017_ObcU_LA

Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/17/10/21 medzi Magellan Central Europe s.r.o a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 31.10.2017 / Dohoda_uznani_zavazku-splatkovy_kalendar_Magelan_Central_Europe-ObcU_LA_31_10_2017

Dohoda o splatení dlhu medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Obcou Ladomirová, zo dňa 06.10.2017 / Dohoda_splateni_dlhu_SFRB-ObcU_Ladomirova_06_10_2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Maiana Consulting s.r.o. a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 27.09.2017 / Najomna_zmluva_Maiana_Consulting_ObcU_LA_27_09_2017

Dohoda o urovnaní záväzku medzi HS – PLUS, s.r.o. a Obcou Ladomirová, zo dňa 21.09.2017 / Dohoda_urovnanie_zavazku_HS_plus-ObcU_LA_21_09_2017

Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi Fura s.r.o. a ObcÚ Ladomirová /Dodatok_1-2017_Fura-ObcU_LA_17_08_2017

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.07.2013 medzi Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 03.08.2017 / Dodatok_1_GKC_arcibiskupstvo_PO-ObcU_LA_03_08_2017

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu medzi Slovenským pozemkovým fondom a Obcou Ladomirová / Dohoda_01434-2017-PNZ-P46486-08_01-ukoncenie_najomnej_zmluvy-ObcU_LA-SPF_30_06_2017

Dohoda o splatení dlhu medzi ŠFRB a Obcou Ladomirová / ŠFRB_ObcU_LA_Dohoda o splatení dlhu_22_06_2017

Dohoda o splácaní splatného dlhu č. 1091454-2013 a č. 111149-2013 medzi Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, a.s. a Obcou Ladomirová / Dohoda_splacani_splatneho_dlhu_SZRB_ObcU_LA_31_05_2017

Dohoda o urovnaní a uznaní záväzku medzi veriteľom Symbolika Hlohovec spol. s r. o. a Obec Ladomirová / Dohoda_urovnani_uznani_zavazku_Symbolika_Hlohovec_ObcU_LA_17_05_2017

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Dušan Gľuz a ObcÚ LA – nájom obecnej sály / NZ_Dusan_Gluz-ObcU_LA_21_04_2017

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami Mgr. Anna Marhulíková, Mgr. Ján Marhulík a Obec Ladomirová / KZ_Marhulik_ObcU_LA_17_4_2017

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej 01.11.2016 medzi Mgr. Anna Marhulíková, Mgr. Ján Marhulík a Obec Ladomirová / Dodatok_1_K_NZ_1_11_2016_Marhulikova-ObcU_LA_17_04_2017

Uznesenie Okresného súdu vo Svidníku o zmier strán sporu Ing. Rudolf Novotný – DRUPROJEKT IPZ a ObcÚ Ladomirová, zo dňa 06.03.2017 / DOHODA_SUD_Novotny-DRUPROJEKT IPZ_ObcU-LA_21_03_2017

Nájomná zmluva uzatvorená 21.03.2017 medzi Dukla Destination n. o. a ObcÚ Ladomirová / NZ_DUKLA_DESTIATION_ObcU_LA_21.03.2017

Dodatok č. 3 k projektu “Revitalizácia obce Ladomirová” medzi MPaRV SR a Obec Ladomirová / Dodatok č. 3_Revitalizacia_obce_LA-MPaRV-ObcU_LA_13_03_2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Obec Ladomirová a nájomcom HKK SK, n.o. / NZ_HKK SK_ObcU_LA_13_03_2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi EURO-DONO, n.o. a Obec Ladomirová zo dňa 10.03.2017 / ZVS_EURO-DONO_ObcU_LA_10_03_2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s. a ObcÚ Ladomirová / Dodatok_Zmluva_poskytovani_ver_sluzieb_Slovak_Telekom-ObcU_Ladomirova_08_03_2017

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-002-2015/000041-524, zo dňa 26.05.2015 medi MV SR a Obec Ladomirová / Dodatok_1_zmluva_vypozicke_MV-SR_ObcU_LA_Matrika_PC_27_02_2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 OZ – Mesto Stropkov / ObcÚ Ladomirová – CVC_SP_Zmluva_spolupraci_31_1_2017

Zmluva o vyporiadaní práv a povinností a uznanie záväzku (SHR Anna Žáková – ObcÚ Ladomirová / Zmluva_vyporiadani_prav_uznani_zavazku_A_Zakova-ObcU_LA_27_01_2017

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Účtovníctvo / LZ_zverejnovanie_WinCity_uctovnictvo_23_01_2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností investora č. 305/46/2014/IÚ na časti stavby: “Ladomirová – kanalizácia, II. časť” / Dodatok_1_LA_Kanalizacia_II_cast_k_zmluve_305_46_2014_IU_17_01_2017

Zmluva o peňažnej pôžičke č. p. P/2017/01/01 Magellan Central Europe, s.r.o. a Obec Ladomirová / p_2017_01_01_zmluva-o-pozicke_ladomirova_magellan

VVS a.s. – Obec Ladomirová / Zmluva č. 70-000121602PO2016 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd, odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov / VVS_Zmluva_ObcU_LA_30_12_2016

VVS a.s. – Obec Ladomirová / Dodatok č. 3 k zmluve č. 70-00053563PO2012 – o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd, odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov  / VVS_Dodatok_3_ObcU_LA_30_12_2016

Kúpna zmluva – ObcÚ LA od Mária Zubrická / kz_z_maria_zubricka_obcu_la_19_12_16

Nájomná zmluva – Jarmila Ďurčová od ObcÚ LA / nz_jarmila_durcova_obcu_la_28_11_2016

Zmluva o budúcej zmluve – ObcÚ LA od Anna Marhulíková / zmluva_buducej_zmluve_a_marhulikova_obcu_la_01_11_2016

Nájomná zmluva (dodatok) – ObcÚ LA od Anna Marhulíková / nz_dodatok_3_marhulikova_obcu_la_01_11_2016

Nájomná zmluva – ObcÚ LA od Anna Marhulíková / nz_anna_marhulikova_obcu_la_01_11_2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – Komunálna poisťovňa / komunalna_poistovna_poistne_ac-la_01_10_16

Kúpna zmluva – Monika Mňahončáková od ObcÚ LA / kz_monika_mnahoncakova_obcu_la_02_09_2016

Kúpna zmluva – Michal Karaman od ObcÚ LA / kz_karaman_obcu_la_02_09_2016

Kúpna zmluva – Jaroslav Kovaľ od ObcÚ LA / kz_jaroslav_koval_obcu_la_02_09_2016

Kúpna zmluva – Dana Rudyová od ObcÚ LA / kz_dana_rudyova_obcu_la_02_09_2016

Kúpna zmluva (dodatok) – Igor Pasnišin od ObcÚ LA  / kz_dodatok_igor_pasnisin_obcu_la_19_08_2016

Kúpna zmluva – Marek Čipčovský od ObcÚ LA /  kz_marek_cipcovsky_obcu_la_25_07_2016

Kúpna zmluva – Igor Pasnišin od ObcÚ LA / kz_igor_pasnisin__obcu_la_18_07_2016

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb / Navrh_PZ_za_skodu_Komunalna_poistovna-ObcU_LA_18_7_2016

Zmluva o účte nútenej správy obce Ladomirová (Prima banka Slovensko, a.s.) / Zmluva_ucet_NS_Prima_banka_ObcU_Ladomirova_14_7_2016

Odstúpenie od nájomnej zmluvy – ObcÚ LA / SIPASPOL s.r.o. / sipaspol_sinar_ods_naj_zmluvy_19_05_16

Poistná zmluva Komunálna poisťovňa a.s. a ObcÚ Ladomirová (potok Ladomirová) / PZ_Komunalna_poistovna_ObcU_LA_31_12_2013

Nájomná zmluva medzi Pravoslávna cirkevná obec Ladomirová a ObcÚ Ladomirová zo dňa 10.12.2013 / NZ_Pravoslavna_cirkev_LA-ObcU_LA_10_12_2013

Nájomná zmluva medzi Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová a ObcÚ Ladomirová zo dňa 01.07.2013 / NZ_Geckokatolicka_cirkev_LA-ObcU_LA_01_07_2013

 Zmluva o úvere č. 37/038/07 medzi Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 04.01.2017 / Prima_banka_Zmluva_uver_ObcU_LA_04_01_2012

Nájomná zmluva medzi Pravoslávna cirkevná obec Ladomirová a ObcÚ Ladomirová zo dňa 10.07.2008 / NZ_Pravoslavna_cirkev_LA-ObcU_LA_10_07_2008