Prihovor_prezidenta_SR_A_Kisku
Príhovor prezidenta SR A. Kisku starostom obce
18. decembra 2018
Logo_tanec
FARSKÝ JUNÁLES IV. ROČNÍK
2. júna 2019
Pozvanka_OZ_obrázok

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 04.04.2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

 1. Otvorenie
 2. – Určenie overovateľov zápisnice.
 3. – Určenie zapisovateľa.
 4. – Návrh programu rokovania OZ.
 5. – Schválenie programu rokovania OZ.
 6. – Kontrola uznesení.
 7. Prerokovanie pokračovania výstavby kanalizácie firmou VVS a.s.
 8. Informácia o nezrovnalostiach vo zverejnených faktúrach.
 9. Informácia o koncoročnej inventúre.
 10. Informácia o vrátení toaliet Kaviarne na Obecnom úrade.
 11. Prerokovanie komunálneho odpadu na rómskej osade.
 12. Informácia o nákladoch na rekonštrukciu obecnej sály a kuchyne.
 13. Prerokovanie riešenia problému s túlavými psami, resp. psami bez dozoru.
 14. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy „Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – rozšírenie Materskej školy Ladomirová“.
 15. Informácia o plnení prijatých opatrení na základe kontroly NKÚ k triedenému komunálnemu odpadu.
 16. Prerokovanie VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obe Ladomirová.
 17. Prerokovanie návrhu „Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ladomirovej“.
 18. Prerokovanie ceny vývozu odpadu fi. FÚRA s.r.o. a TS mesta Svidník.
 19. Diskusia
 20. Záver.

 

 

   PhDr. Vladislav Cuper

 starosta obce Ladomirová

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *