Amplion
OZNAMY PRE OBČANOV
4. mája 2020
Pozvanka_OZ_obrázok

V Ladomirovej dňa, 13.05.2020

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2020 (pondelok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej.

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

  1. Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa.
  • Určenie overovateľov zápisnice.
  • Návrh programu rokovania OZ.
  • Schválenie programu rokovania OZ.
  1. Prerokovanie pôžičky na vrátenie finančných prostriedkov zistených z nezrovnalostí Slovenskej agentúry životného prostredia k projektu „Preventívne opatreniach na ochranu pred povodňami – Obec Ladomirová“ z roku 2012 vo výške 23 639,14,- EUR
  2. Opätovné prekovanie odpredaja obecných pozemkov.
  3. Diskusia
  4. Záver.

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *