DANE
VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ
28. októbra 2019
Pozvanka_OZ_obrázok

V Ladomirovej dňa, 07.02.2020

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 12.02.2020 (streda) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

  1. Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa.
  • Určenie overovateľov zápisnice.
  • Návrh programu rokovania OZ.
  • Schválenie programu rokovania OZ.
  1. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020.
  2. Prekovanie sťažnosti o zamedzenie a vylúčenie hluku
  3. Diskusia
  4. Záver.

.

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *