Amplion
OČKOVANIE PSOV
17. septembra 2019
DANE
VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ
28. októbra 2019
Pozvanka_OZ_obrázok

V Ladomirovej dňa, 19.09.2019

VYVESENÉ DŇA 19.09.2019

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2019 (pondelok) o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej (zasadačka obecného úradu)  s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

 

Program:

 1. Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa.
 • Určenie overovateľov zápisnice.
 • Návrh programu rokovania OZ.
 • Schválenie programu rokovania OZ.
 1. Kontrola uznesení.
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.
 3. Informácia o inventarizácii majetku obce.
 4. Informácia o výbere daní.
 5. Informácie starostu obce:
 • o nákladoch za vývoz komunálneho odpadu – Firma Fúra s.r.o. – TS mesta Svidník,
 • o výstavbe oplotenia na cintoríne,
 • o splácaní pôžičky firme AGROSLUŽBY Svidník s.r.o.,
 • o odpredaji pozemku p. Pasnišinovi,
 • o menších obecných službách v obci Ladomirová,
 • o nájme v bytovej jednotke 223,
 • o výstavbe detského ihriska pri ZŠ Ladomirová,
 • o začatí realizovania projektu „Dobudovanie systému na zber a odvoz KO v obci Ladomirová“,
 • o získanej dotácii na realizáciu ústredného kúrenia v sále KD,
 • o rekonštrukcii mosta smerom na Vagrinec.
 1. Prerokovanie zapojenia sa do projektu MAS.
 2. Prerokovanie povinnej „Zdravotnej služby“ pre obec Ladomirová.
 3. Riešenie koncepcie rozvoja futbalového klubu obce Ladomirová.
 4. Prerokovanie odpredaja obecných pozemkov.
 5. Prerokovanie žiadosti o prenájom sály.
 6. Diskusia.
 7. Záver.

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *