Fotoaparát
Foto kniha – Ladomirová
31. mája 2020
DANE
VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ
22. júla 2020
Pozvanka_OZ_obrázok

V Ladomirovej dňa, 25.06.2020

P O Z V Á N K A

         V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladomirová,

ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2020 (pondelok) o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Ladomirovej.

s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:

  1. Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa.
  • Určenie overovateľov zápisnice.
  • Návrh programu rokovania OZ.
  • Schválenie programu rokovania OZ.
  1. Návrh a schválenie záverečného účtu za rok 2019.
  2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie sály KD na prenájom.
  3. Prerokovanie kultúrneho podujatia „Jánska Vatra“.
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

PhDr. Vladislav Cuper

starosta obce Ladomirová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *