Informácia o realizovaní výberového konania.

V čase od 08.08.2019 do 18.08.2019 boli v zmysle oznámenia o výberovom konaní doručené žiadosti poštou, resp. e-mailom. Pri otváraní obálok, prítomní skontrolovali  priložené doklady 4 uchádzačov. Po kontrole jednotlivých materiálov bolo konštatované, že požadované kritéria spĺňajú  a do výberového konania na deň 26.08.2019 o 9:00 hod. boli pozvaní 2 záujemcovia o pracovnú pozíciu pedagogický asistent, z toho 1 záujemca bol výberovou komisiou zloženou z 2 zamestnancov Základnej školy Ladomirová a 2 zamestnancov obecného úradu,  vybraný na danú pracovnú pozíciu.

Oznámenie o výberovom konaní zverejnené dňa 08.08.2019

Starosta obce Ladomirová v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v rámci pripravovaného projektu  „V Základnej škole úspešnejší II.“

Oznámenie TU: Oznamenie_VK-ObcU_LA_pedagogicky_asistent