Informácia o realizovaní výberového konania zverejneného dňa 11.11.2019

Obec Ladomirová, realizuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ. Oznam a podmienky zaradenia do výberového konania nájdete TU: Oznam_VK-riaditel_MS

Informácia o realizovaní výberového konania zverejneného dňa 06.11.2019

Nezisková organizácia HKK SK, ktorá prevádzkuje “Komunitné centrum Ladomirová”, vyhlasuje výberové konanie. Oznam o výberovom konaní nájdete TU: Oznam o výberovom konaní Ladomirová

Informácia o voľnom pracovnom mieste.

Obec Ladomirová týmto oznamuje, že hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu – “Správca cintorína a domu smútku”, na kratší pracovný úväzok . Kto má záujem o danú pracovnú pozíciu, kontaktujte obecný úrad na t.č.: 0903 648 838.

Informácia o realizovaní výberového konania.

V čase od 08.08.2019 do 18.08.2019 boli v zmysle oznámenia o výberovom konaní doručené žiadosti poštou, resp. e-mailom. Pri otváraní obálok, prítomní skontrolovali  priložené doklady 4 uchádzačov. Po kontrole jednotlivých materiálov bolo konštatované, že požadované kritéria spĺňajú  a do výberového konania na deň 26.08.2019 o 9:00 hod. boli pozvaní 2 záujemcovia o pracovnú pozíciu pedagogický asistent, z toho 1 záujemca bol výberovou komisiou zloženou z 2 zamestnancov Základnej školy Ladomirová a 2 zamestnancov obecného úradu,  vybraný na danú pracovnú pozíciu.

Oznámenie o výberovom konaní zverejnené dňa 08.08.2019

Starosta obce Ladomirová v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v rámci pripravovaného projektu  „V Základnej škole úspešnejší II.“

Oznámenie TU: Oznamenie_VK-ObcU_LA_pedagogicky_asistent