K 31.01.2018 bola zrušená nútená správa. Po zrušení nútenej správy a konsolidácii verejných financií sa obec  môže zapojiť do rôznych projektov, ktoré by obci pomohli.  Následne sa budú zverejňovať projekty, do ktorých sa obec zapojila a rozhodnutia, či tieto projekty budú, resp. nebudú realizované.

18.  Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 2 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Žiadosť SCHVÁLENÁ (10/2018). Realizovaná od 01.11.2018 do 30.04.2018, počet schválených UoZ v rámci projektu 2.
17. Žiadosť o zabezpečenie dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie zapracovania “REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenia č. 2” prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 1 uchádzača o zamestnanie: Žiadosť NESCHVÁLENÁ (10/2018).
16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu “Cesta na trh práce 2” – Opatrenie č. 2, prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 1 uchádzača o zamestnanie: Žiadosť SCHVÁLENÁ (10/2018). Od 01.11.2018 do 30.04.2019 zamestnaný 1 dlhodobo nezamestnaní UoZ nad 24 mesiacov. 95 % nákladov na mzdu počas projektu hradí ÚPSVaR Bardejov.
15. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu “Cesta na trh práce 2” – Opatrenie č. 2, prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 4 uchádzačov o zamestnanie: Žiadosť SCHVÁLENÁ (09/2018). Od 01.10.2018 do 31.03.2019 zamestnaní 4 dlhodobo nezamestnaní UoZ nad 24 mesiacov. 95 % nákladov na mzdu počas projektu hradí ÚPSVaR Bardejov.
14. Žiadosť o zabezpečenie dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie zapracovania “REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenia č. 2” prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 5 uchádzačov o zamestnanie: Žiadosť NESCHVÁLENÁ (09/2018).
13. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného objektu pre účely komunitného centra. Projekt je zameraný na rekonštrukciu priestorov súčasného komunitného centra, ktoré sa nachádza v bývalých priestoroch krajčírskej dielne (stavebné úpravy, nový plynový kotol na vytápanie komunitného centra a priľahlých priestorov ObcÚ, nové rozvody kúrenia a topné telesá, nové stropy, podlahy, stierky a pod.). Projekt PODANÝ (06/2018).
12. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2018 prostredníctvom Úradu vlády SR. Názov projektu: Rozvoj kultúrneho dedičstva v obci Ladomirová. Projekt je zameraný na výstavbu pódia na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole. Projekt PODANÝ (06/2018). Projekt NESCHVÁLENÝ (08/2018).
11. PROJEKT: Žiadosť  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová. Projekt sa týka likvidácie 3 nelegálnych skládok a výstavby 2 stoísk na veľkokapacitné kontajnery. Projekt PODANÝ (06/2018). Projekt NESCHVÁLENÝ (09/2018) – podané odvolanie.
10. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR: Názov projektu: Ochrana životného prostredia v obci Ladomirová zefektívnením separovaného zberu. Projekt sa týka zakúpenia pre každú domácnosť 3 kuka nádoby (plast, papier, sklo), jedného malotraktora a výstavby zberného dvora, kde obec za pomoci malotraktora bude zvážať v určitých intervaloch na zberný dvor z kuka nádob plasty, sklo, papier. Projekt PODANÝ (04/2018). Projekt NESCHVÁLENÝ (11/2018).
9. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Forma projektu: Čiastočné zateplenie obecného úradu. Projekt PODANÝ (03/2018). Projekt NESCHVÁLENÝ (08/2018).
8. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti vykurovania obecnej sály a priľahlých priestorov – Ladomirová. Forma projektu: 1. Zabezpečenie ústredného kúrenia pre vytápanie obecnej sály a priľahlých priestorov, plynovým kondenzačným kotlom, ktorý bude napojený na rozvod radiátorov.  2. Zateplenie stropu v sále obecného úradu. 3. Zníženie stropu v sále obecného úradu o cca. 2 m (kazetový strop), čím sa zníži energetická náročnosť vytápania obecnej sály. Projekt PODANÝ (03/2018). Projekt SCHVÁLENÝ (09/2018 – dotácia vo výške 6000,- EUR).
7. PROJEKT: Žiadosť o zabezpečenie dlhodobo nezamestnaného občana na vykonávanie zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie zapracovania “REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenia č. 2” prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov pre 7 uchádzačov o zamestnanie: Projekt SCHVÁLENÝ (03/2018). Realizovaný od 01.04.2018 do 30.09.2018, počet schválených UoZ v rámci projektu 4.
6. PROJEKT: Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 5 uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom ÚPSVaR Bardejov: Projekt SCHVÁLENÝ (02/2018). Realizovaný od 01.03.2018 do 31.08.2018, počet schválených UoZ v rámci projektu 4.
5. PROJEKT: Podpora činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky prostredníctvom výzvy Ministerstva vnútra SR. Názov projektu “Bezpečný prechod pre chodcov v obci Ladomirová”. Cieľ projektu: Zníženie rizika vzniku dopravných nehôd na najrizikovejších priechodov pre chodcov v obci Ladomirová, a to zabezpečením výstavby elektronických blikacích dopravných značiek s plným prerušovaným žltým svetlom v rohoch značky z dynamickou zmenou jasu v závislosti od okolitého osvetlenia, s úspornou LED technológiou, riadiacou jednotkou s detekciou chodca, zálohovaným zdrojom upraveným na prepojenie z VO. Projekt PODANÝ (03/2018). Projekt NESCHVÁLENÝ (09/2018).
4. PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menších. Názov projektu: Predstavenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Projekt PODANÝ (02/2018) – Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018 – dotácie 700,- EUR).
3. PROJEKT: Žiadosť o grant na výstavbu oplotenia obecného cintorína Ladomirová z grantu Prvej stavebnej sporiteľne a.s. Projekt PODANÝ (12/2017) – Projekt NESCHVÁLENÝ (04-2018).
2.PROJEKT: Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe “Podpora rozvoja športu na rok 2018”, podprogram: Nákup športovej výbavy z Úradu vlády SR. Projekt PODANÝ (02/2018)Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018 – dotácia 5000,- EUR).
1. PROJEKT: Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu “Podpora vysporiadania pozemkov marginalizovaným komunitám”, realizovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Projekt PODANÝ (02/2018)Projekt SCHVÁLENÝ (05/2018).