PODANÉ PROJEKTY OBCE V ROKU 2019

  1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu OPĽZ-MSVVS SR. Názov projektu “Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole Ladomirová”. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu. Ide o zamestnanie 1 pedagogického asistenta na Základnej škole Ladomirová. Projekt PODANÝ (02/2019).