NÁVRH VZN ZVEREJNENÝCH DŇA 01.02.2019

Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení v pôsobnosti obce Ladomirová – TU: VZN_1_2019_vyska_prispevku_skoly_skolske_zariadenia

Návrh na úpravu VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladomirová – TU: VZN_2_2019_naklad_komu_odpadom_OcU_LA

Návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách – TU: VZN_3_2019-o-urceni miesta-a-casu-zapisu-dietata

 

ROZPOČET OBCE LADOMIROVÁ NA ROK 2019-2021

V zmysle zákona, obec zverejnila na nástenke obecného úradu dňa 05.12.2018 rozpočet Obce Ladomirová na rok 2019-2021. Následne obec zverejňuje rozpočet aj na web portály obce. Nájdete ho tu: Rozpocet_2019-2021_ObcU_LA .. ROZPOCET-2019-2021_Hlavne_skupiny

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PREŠOVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020

Na základe schválenia “Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020”, je obec povinná zverejniť záverečné stanovisko strategického dokumentu do 3 pracovných dní, od jeho doručenia. 

Zaslanie listu nájdete TU: Zaverecne_stanovisko_-_list

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 nájdete TU: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LADOMIROVÁ NA ROKY 2018-2025

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5 zasadnutí v roku 2018 schválilo “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2018-2025”. Uvedený program je uceleným plánom k tomu, aby sa obec zveľaďovala, rozširovala svoje aktivity a bola efektívnou obcou vo všetkých smeroch.

PHSR Obce Ladomirová na roky 2018-2025 TU: PHSR_obec_Ladomirova_2018-2025

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADOMIROVÁ

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8 zasadnutí  v roku 2017 schválilo “Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladomirová na roky 2018-2022”. Uvedený komunitný plán je uceleným plánom k rozvoju sociálnych služieb v obci, či už vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, bezpečnosti a pod.

KPSS Obce Ladomirová na roky 2018-2022 TU: KP_Obec_Ladomirova – 2018-2022

 

Predaj poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Ladomirová

(PREDAJ ZRUŠENÝ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM).

Obec Ladomirová zverejňuje ponuku na odpredaj poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Ladomirová. Ak má niekto záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy, a to v zmysle zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nech na ňu reaguje na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku –https://pozemky.mpsr.sk/“.

PonukaPonuka_predaj_orna_poda_ObcU-LA_22_02_2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.03.2018 nesúhlasilo s odpredajom poľnohospodárskej pôdy jedinému záujemcovi, a to p. Ján Paranič, v sume 25 525,20,- EUR. Na základe uvedených skutočností. Obec Ladomirová opätovne odpredáva poľnohospodársku pôdu, a to v zmysle zákona č . 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kto má záujem o kúpu, nech na ňu reaguje na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku “https://pozemky.mpsr.sk/“.

Ponuka: Ponuka_predaj_orna_poda_ObcU-LA_13_03_2018